Hiển thị | Thu gọn

Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Gửi lên: 20/02/2014 14:04, Người gửi: admin, Đã xem: 1291
Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 
  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 20/02/2014 14:04
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    58
  • Đã thảo luận: 0