Hiển thị | Thu gọn

Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 3: Dữ liệu về tài sản gắn liền với đất

Gửi lên: 04/12/2018 20:59, Người gửi: admin, Đã xem: 1567
Tiêu chuẩn này quy định nôi dung, cấu trúc và kiểu thông tin dữ liệu về dữ liệu tài sản gắn liền với đất.

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 1.75 MB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 11/12/2018 20:55
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    404