Hiển thị | Thu gọn

Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 4: Dữ liệu về người sử dụng đất, người quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

Gửi lên: 05/12/2018 09:58, Người gửi: admin, Đã xem: 1061
Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và quy định nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin “dữ liệu về người sử dụng đất, người quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất”.

Tải về

Từ site Tổng Cục Quản Lý Đất Đai:
( Dung lượng: 1.79 MB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 12/12/2018 09:56
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    256