Hiển thị | Thu gọn

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 2: Dữ liệu về đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất

Gửi lên: 15/10/2018 10:39, Người gửi: admin, Đã xem: 24
Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc xây dựng cơ sở dữ địa chính và quy định nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin dữ liệu về đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất.
  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 15/10/2018 10:39
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    11