Hiển thị | Thu gọn

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 5: Dữ liệu về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Gửi lên: 15/10/2018 10:48, Người gửi: admin, Đã xem: 18
Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và quy định nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin “Dữ liệu Quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất”.
  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 15/10/2018 10:48
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    6