Hiển thị | Thu gọn

Dự thảo TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính - Phần 6: Dữ liệu tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Gửi lên: 15/10/2018 10:51, Người gửi: admin, Đã xem: 19
Tiêu chuẩn này áp dụng trong việc thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phần cơ sở dữ liệu địa chính. Tiêu chuẩn bao gồm các yêu cầu kỹ thuật về cấu trúc và nội dung dữ liệu tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - một thành phần của Cơ sở dữ liệu địa chính.
  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 15/10/2018 10:51
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    6