Hiển thị | Thu gọn

Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai Việt Nam

lượt xem 2314 lượt down 1123

Kiến trúc tổng thể Hệ thống thông tin đất đai là tài liệu mô tả tổng quan về hệ thống thông tin đất đai quốc gia nhằm nâng cao năng lực tổ chức, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý đất đai. Việc xây dựng Kiến trúc tổng thể giúp định hướng xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia bao gồm việc xác định các khía cạnh các nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, công nghệ…giúp các đơn vị tham gia xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia đưa ra các quyết định đầu tư và triển khai đáp ứng mục tiêu và tầm nhìn trong công tác quản lý đất đai.

Xem tiếp

Kết quả cấp gcn các loại đất chính cả nước

Gửi lên: 21/02/2014 02:38 Đã xem 3214 Đã tải về 409

Kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất theo mẫu mới

Gửi lên: 21/02/2014 02:36 Đã xem 2825 Đã tải về 318

Nội dung Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật lập HSĐC

Gửi lên: 21/02/2014 02:34 Đã xem 2117 Đã tải về 817

Quy trình thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập

Gửi lên: 21/02/2014 02:28 Đã xem 2402 Đã tải về 308

Ký hiệu bản đồ địa chính

Gửi lên: 21/02/2014 02:26 Đã xem 6770 Đã tải về 7445

Quy định về thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Gửi lên: 21/02/2014 02:25 Đã xem 7173 Đã tải về 3599

Bản sửa lỗi TK05

Gửi lên: 21/02/2014 02:23 Đã xem 2470 Đã tải về 470

Bản sửa lỗi đất đô thị, nông thôn TK05 2.1

Gửi lên: 21/02/2014 02:22 Đã xem 2163 Đã tải về 143

Biểu mẫu bổ sung Thống Kê - Kiểm Kê

Gửi lên: 21/02/2014 02:20 Đã xem 2098 Đã tải về 141

Hướng dẫn 1539 Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Cục Đăng Kí Thống Kê

Gửi lên: 21/02/2014 02:19 Đã xem 3192 Đã tải về 181

Hướng dẫn biểu bổ sung

Gửi lên: 21/02/2014 02:17 Đã xem 1816 Đã tải về 39

Hệ thống quản lý CSDL thống kê đất đai

Gửi lên: 21/02/2014 02:16 Đã xem 2497 Đã tải về 619

Quy định về cấp GCN quyền sử dụng đất

Gửi lên: 21/02/2014 02:15 Đã xem 3252 Đã tải về 512

Hội nghị tập huấn về cấp GCN quyền sử dụng đất

Gửi lên: 21/02/2014 02:12 Đã xem 2114 Đã tải về 1503

Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT

Gửi lên: 21/02/2014 02:10 Đã xem 2495 Đã tải về 148