Hiển thị | Thu gọn

Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai Việt Nam

lượt xem 2466 lượt down 1155

Kiến trúc tổng thể Hệ thống thông tin đất đai là tài liệu mô tả tổng quan về hệ thống thông tin đất đai quốc gia nhằm nâng cao năng lực tổ chức, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý đất đai. Việc xây dựng Kiến trúc tổng thể giúp định hướng xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia bao gồm việc xác định các khía cạnh các nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, công nghệ…giúp các đơn vị tham gia xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia đưa ra các quyết định đầu tư và triển khai đáp ứng mục tiêu và tầm nhìn trong công tác quản lý đất đai.

Xem tiếp

Kết quả cấp gcn các loại đất chính cả nước

Gửi lên: 21/02/2014 02:38 Đã xem 3299 Đã tải về 410

Kết quả cấp giấy chứng nhận QSD đất theo mẫu mới

Gửi lên: 21/02/2014 02:36 Đã xem 2911 Đã tải về 320

Nội dung Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật lập HSĐC

Gửi lên: 21/02/2014 02:34 Đã xem 2208 Đã tải về 818

Quy trình thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập

Gửi lên: 21/02/2014 02:28 Đã xem 2487 Đã tải về 309

Ký hiệu bản đồ địa chính

Gửi lên: 21/02/2014 02:26 Đã xem 6863 Đã tải về 7451

Quy định về thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Gửi lên: 21/02/2014 02:25 Đã xem 7260 Đã tải về 3600

Bản sửa lỗi TK05

Gửi lên: 21/02/2014 02:23 Đã xem 2578 Đã tải về 470

Bản sửa lỗi đất đô thị, nông thôn TK05 2.1

Gửi lên: 21/02/2014 02:22 Đã xem 2249 Đã tải về 143

Biểu mẫu bổ sung Thống Kê - Kiểm Kê

Gửi lên: 21/02/2014 02:20 Đã xem 2185 Đã tải về 141

Hướng dẫn 1539 Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Cục Đăng Kí Thống Kê

Gửi lên: 21/02/2014 02:19 Đã xem 3275 Đã tải về 184

Hướng dẫn biểu bổ sung

Gửi lên: 21/02/2014 02:17 Đã xem 1896 Đã tải về 39

Hệ thống quản lý CSDL thống kê đất đai

Gửi lên: 21/02/2014 02:16 Đã xem 2595 Đã tải về 620

Quy định về cấp GCN quyền sử dụng đất

Gửi lên: 21/02/2014 02:15 Đã xem 3350 Đã tải về 518

Hội nghị tập huấn về cấp GCN quyền sử dụng đất

Gửi lên: 21/02/2014 02:12 Đã xem 2209 Đã tải về 1517

Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT

Gửi lên: 21/02/2014 02:10 Đã xem 2593 Đã tải về 154