Đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động tư vấn giá đất độc lập”

Đăng lúc: Thứ hai - 27/10/2014 15:10 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động tư vấn giá đất độc lập”
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai
3. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: ThS. Đào Thị Hà Thanh
4. Nhóm tham gia đề tài:
- CN. Lâm Thị Nguyên
- KS. Vũ Thị Minh Huệ
- KS. Vũ Đình Kình
- ThS. Đinh Hoàng Oanh
- CN. Đào Ngọc Mai
- CN. Đặng Thị Phương Thủy
5. Mục tiêu của đề tài:
Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động tư vấn định giá đất ở Việt Nam.
6. Kết quả thực hiện (tóm tắt)
6.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về hoạt động tư vấn định giá đất còn thiếu và chưa đồng bộ, chưa có sự chưa nhất quán, điều đó đã phần nào gây bất cập trong hoạt động tư vấn định giá đất. Việc quản lý vấn đề giá đất, tư vấn định giá đất do các cơ quan quản lý nhà nước khác nhau (Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường) cùng quản lý. Xác định được giá đất một cách hợp lý cũng chính là một trong những giải pháp tốt nhất để làm lành mạnh hoá thị trường đất đai ở nước ta, đồng thời là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Chỉ khi giá đất được xác định đúng đắn thì mới thúc đẩy người sử dụng đất khai thác hợp lý nguồn tài nguyên này.
6.2. Qua kết quả nghiên cứu khái quát thực trạng hoạt động tư vấn định giá đất cho thấy dịch vụ tư vấn định giá đất phát triển chưa rộng rãi và không đồng đều; dịch vụ tư vấn định giá đất mới chỉ thực hiện chủ yếu là ở các địa phương có thị trường bất động sản tương đối sôi động, có tốc độ đô thị hoá cao với mục đích phục vụ cho việc quyết định giá đất theo cơ chế thị trường để thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất hoặc cho phép tổ chức chuyển mục đích sử dụng đất. Hoạt động tư vấn định giá đất chưa thực sự phát huy được vai trò của mình trong hệ thống định giá đất trong cơ chế thị trường.
6.3. Giải pháp hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động tư vấn định giá đất ở Việt Nam gồm các nhóm:
- Nhóm giải pháp về hoàn thiện hành lang pháp lý của hoạt động tư vấn định giá đất trong đó có đề xuất:
+ Thống nhất việc quản lý Nhà nước về định giá đất, giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về định giá đất.
+ Đồng bộ hóa và hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tư vấn định giá đất (thống nhất giữa Luật Giá, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đất đai). Hoàn thiện quy định về: Nguyên tắc hoạt động của tổ chức tư vấn định giá đất; Thống nhất quy định về phương pháp xác định giá đất; Điều kiện hoạt động của tổ chức tư vấn định giá đất, điều kiện đối với cá nhân hành nghề tư vấn định giá đất; Quyền, nghĩa vụ của tổ chức tư vấn định giá đất.
+ Bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tư vấn định giá đất: Quy định cụ thể trách nhiệm, chế tài xử lý các vi phạm trong hoạt động của các tổ chức tư vấn định giá đất; Quy định rõ cơ chế giám sát, đánh giá chất lượng của hoạt động tư vấn định giá đất; Quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đánh giá chất lượng dịch vụ tư vấn định giá đất; Quy định rõ cơ chế bắt buộc sử dụng dịch vụ tư vấn định giá đất; Kiểm tra việc quy định và công bố định giá đất; Xử lý khiếu nại và tranh chấp về kết quả tư vấn định giá đất.
- Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn định giá đất gồm: Xây dựng cơ sở dữ liệu cần thiết phục vụ cho việc định giá đất; Xây dựng các phần mềm máy tính chuyên dụng cho việc xác định giá trị đất đai; Thành lập Hội đồng định giá đất cấp Trung ương và cấp tỉnh, hoặc hệ thống cơ quan định giá đất của Trung ương; Đào tạo đội ngũ định giá viên về giá đất chuyên nghiệp.
- Nhóm giải pháp hỗ trợ gồm các giải pháp về quản lý đất đai; tập trung xây dựng và phát triển thị trường bất động sản trên cơ sở xây dựng các chính sách đồng bộ giữa các Luật Đất đai, Luật Giá, Luật Kinh doanh bất động sản.
7. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: Tháng 5/2013 - 12/2013
8. Kinh phí thực hiện: 180.000.000 đồng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn