Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính"

Đăng lúc: Thứ hai - 27/10/2014 15:03 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính"
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai
3. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Xuân Trọng
4. Nhóm tham gia đề tài:
­                - KS. Nguyễn Quang Khải
- ThS. Phạm Thị Hồng
- ThS. Nguyễn Thị Ý Nhi
- ThS. Đinh Thị Mai
- ThS. Đoàn Ngọc Phương
- CN. Phạm Văn Tân
5. Mục tiêu của đề tài:
Mục tiêu của đề tài là đề xuất hoàn thiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất góp phần cải cách thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất. Từ mục tiêu này, việc nghiên cứu đã tập trung đề xuất hoàn thiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, thông qua đó, góp phần cải cách thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất.
6. Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính” thuộc Chương trình: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống quản lý Nhà nước về đất đai, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, hài hòa giữa các lợi ích, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững và bảo vệ môi trường”, mã số TNMT.01/10-15, được nghiên cứu từ tháng 6/2012 đến tháng 12/2012 nhằm mục đích đề xuất hoàn thiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất góp phần cải cách thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất trên 3 cơ sở khoa học sau:
(1) Kết quả nghiên cứu, đánh giá quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã làm rõ tính thống nhất, kế thừa và nguyên nhân trực tiếp hình thành các thủ tục hành chính.
(2) Kết quả nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước liên quan, đặc biệt là trình tự hành chính thực hiện chuyển đất nông nghiệp sang làm các dự án đầu tư phi nông nghiệp tại Hàn Quốc (gần giống như trình tự thu hồi đất của nước ta).
(3) Kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Kết quả nghiên cứu Đề tài đã đề xuất, kiến nghị hoàn thiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với các nội dung:
(1) Đã đề ra 5 yêu cầu để đề xuất, kiến nghị nhằm đạt mục tiêu thuyết minh đề tài đặt ra để hoàn thiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất góp phần cải cách thủ tục hành chính.
(2) Đã đề nghị quy định rõ hơn về 9 loại trình tự, thủ tục hiện hành.
(3) Đã đề nghị thống nhất cách hiểu và sửa đổi các quy định hiện hành về 4 vấn đề.
(4) Đã đề nghị bổ sung trình tự, thủ tục để thực hiện 10 quy định hiện hành.
(5) Đã đề xuất trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất lồng ghép với thủ tục đầu tư, xây dựng liên quan theo 3 nguyên tắc và 2 cấp độ với 3 loại trình tự, thủ tục lồng ghép thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất với thủ tục đầu tư, xây dựng đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế và thực hiện giao đất/cho thuê đất cho chủ đầu tư. Đặc biệt là đã kiến nghị về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế với 2 mức độ (một là sửa đổi Luật Đất đai và hai là sửa đổi Nghị định số 69/2009/NĐ-CP hiện hành).
Ngoài ra, kết quả nghiên cứu Đề tài còn kiến nghị sửa đổi các nội dung khác trong Luật Đất đai hiện hành có liên quan đến đối tượng nghiên cứu
7. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: Tháng 6/2012 - 12/2012
8. Kinh phí thực hiện: 185.000.000 đồng

Những tin mới hơn