Dự án: Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Xây dựng, triển khai, quản lý vận hành, khai thác, cập nhật một hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất đa mục tiêu, đa người dùng, tiên tiến, hiện đại

Đăng lúc: 23-09-2018 10:05:49 PM | Đã xem: 2894 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục dự án

Dự án: Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (dự án VLAP)

Mục tiêu chính của dự án VLAP là “tăng cường sự tiếp cận của mọi đối tượng đối với dịch vụ thông tin đất đai qua việc phát triển một hệ thống quản lý đất đai hoàn thiện ở các tỉnh, thành phố được lựa chọn ở Việt Nam”. Mục tiêu này sẽ giúp cho toàn bộ người sử dụng đất có thể tiếp cận một cách hiệu quả hơn, tin cậy hơn và minh bạch hơn tới các dịch vụ quản lý đất đai

Đăng lúc: 23-09-2018 10:02:35 PM | Đã xem: 1979 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục dự án

Dự án: “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”

Xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu trên cơ sở kiến trúc hệ thống, hạ tầng đồng bộ, phần mềm thống nhất trên toàn quốc.

Đăng lúc: 23-09-2018 09:55:17 PM | Đã xem: 2138 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục dự án

Dự án Thư viện điện tử

Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống thư viện điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở các thư viện điện tử chuyên ngành tại một số đơn vị trực thuộc Bộ theo một thiết kế tổng thể và chuẩn thống nhất nhằm xây dựng nguồn tài liệu thư viện về tài nguyên và môi trường được số hóa, các thư viện chuyên ngành được liên kết thành hệ thống thư viện điện tử tài nguyên và môi trường, có thể kết nối với các thư viện lớn tại Việt Nam và hướng tới liên kết với thư viện quốc tế, cung cấp thông tin thư viện về tài nguyên và môi trường với dung lượng lớn, ở nhiều dạng cho các đối tượng sử dụng.

Đăng lúc: 02-04-2014 12:12:26 PM | Đã xem: 3690 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục dự án

Dự án tăng cường năng lực (SEMLA)

Chương trình Hợp tác Việt Nam và Thuỵ Điển về Tăng cường Quản lý Đất đai và Môi trường (2004-2009) là chương trình hợp tác song phương được thực hiện trong khuôn khổ Hiệp định riêng giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển. Bộ Tài nguyên Môi trường của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm triển khai thực hiện Chương trình này từ ngày ký kết 15/11/2004.

Đăng lúc: 02-04-2014 12:05:20 PM | Đã xem: 3795 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục dự án

Dự án xây dựng và thử nghiệm chuẩn dữ liệu địa chính ở Việt Nam

Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm chuẩn dữ liệu địa chính ở Việt nam trên cơ sở các chuẩn về thông tin địa lý của quốc tế, chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia và chuẩn dữ liệu địa chính của một số nước tiên tiến trên thế giới.

Đăng lúc: 24-03-2014 06:31:22 AM | Đã xem: 3467 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Danh mục dự án