Dự án: Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Đăng lúc: Thứ hai - 24/09/2018 03:05 - Người đăng bài viết: Pham Đức Thắng

Xây dựng, triển khai, quản lý vận hành, khai thác, cập nhật một hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất đa mục tiêu, đa người dùng, tiên tiến, hiện đại
1. Mục tiêu của dự án
Xây dựng, triển khai, quản lý vận hành, khai thác, cập nhật một hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất đa mục tiêu, đa người dùng, tiên tiến, hiện đại gồm:
- Thiết kế hệ thống thông tin đất đai thống nhất từ Trung ương đến địa phương;
- Xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ việc quản lý, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng đất trồng lúa để giám sát và quản lý đất trồng lúa, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia;
- Tích hợp, đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai thành phần của các tỉnh, thành phố đã lựa chọn trong Dự án vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai;
- Xây dựng các quy chế cập nhật, khai thác, vận hành hệ thống lâu dài đảm bảo tính đồng bộ, trách nhiệm, đúng thẩm quyền của tổ chức, cá nhân tham gia hệ thống từ cấp Trung ương đến các địa phương;
- Tổ chức các lớp tập huấn về tích hợp dữ liệu, an ninh bảo mật, an toàn dữ liệu, hệ thống phần mềm gốc, công cụ phát triển và GIS và vận hành bảo trì hệ thống.
Giai đoạn tiếp theo của dự án, các dữ liệu về giá đất, thống kê, kiểm kê và quy hoạch sử dụng đất... sẽ được tích hợp về CSDL đất đai Trung ương.
2. Tổng quan kết quả đạt được
Trong hơn ba năm triển khai, thực hiện, dự án đã đạt được kết quả so với mục tiêu đề ra trong thiết kế tổng thể dự án được cấp có thẩm quyền duyệt. Kết quả dự án đã thể hiện ở một số điểm sau:
(1) Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đã tạo được nền tảng cho công tác quản trị đất đai hiệu quả, minh bạch, chính xác, thuận lợi, nhanh chóng, là nền tảng cho công tác cập nhật mọi biến động về sử dụng đất sau này.
(2) Hệ thống đã cải thiện đáng kể trong việc cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu, người có nhu cầu được tiếp cận hệ thống dịch vụ hiện đại.
(3) Hành lang pháp lý đã được cải tiến là công cụ hữu hiệu cho việc quản trị đất đai theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả, tạo điều kiện cho người có nhu cầu tiếp cận dịch vụ đất đai.
(4) Đội ngũ cán bộ quản lý, sử dụng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai được