ĐỀ TÀI "NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ QUY TRÌNH LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT"

Đăng lúc: Thứ năm - 16/10/2014 10:01 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy định kỹ thuật về quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất"
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Cục Quy hoạch đất đai
3. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thu Hằng
4. Nhóm tham gia đề tài:
- ThS. Nguyễn Tuấn Khải
- ThS. Nguyễn Đắc Nhẫn
- ThS. Vũ Sỹ Kiên
- ThS. Đinh Gia Tuấn
- KS. Nguyễn Văn Hậu
- ThS. Nguyễn Huy Đức
5. Mục tiêu của đề tài:
Đề xuất Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 và Thông tư 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009.
6. Kết quả thực hiện (tóm tắt)
6.1. Hệ thống văn bản pháp luật và các tài liệu hướng dẫn về công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày một đầy đủ, hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
6.2. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp đã dần đi vào nề nếp; đã trở thành công cụ quan trọng của quản lý nhà nước đối với đất đai, đã cơ bản kiểm soát được việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, nhất là đối với đất sản xuất nông nghiệp, bảo đảm đất đai được sử dụng hợp lý hơn, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và từng địa phương. Tuy nhiên, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn một số tồn tại như:
- Các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ phục vụ lập quy hoạch chưa đầy đủ, chưa được cập nhật thường xuyên;
- Việc tính toán xác định nhu cầu đất chưa có đầy đủ căn cứ, đặc biệt chưa căn cứ vào định mức sử dụng đất của ngành, lĩnh vực; chưa căn cứ quỹ đất hiện có của từng địa phương.
- Thời gian xem xét thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phụ thuộc vào thời điểm họp Hội đồng Nhân dân các cấp, do vậy cũng làm chậm tiến độ triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Chưa có các biện pháp, chế tài để thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Việc quản lý thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các địa phương chưa phân công, phân cấp rõ ràng hoặc chồng chéo trong quản lý giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch Xây dựng.
- Đội ngũ cán bộ chuyên môn về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp còn thiếu và yếu về năng lực, chưa hình thành được một tổ chức đủ mạnh chuyên làm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp (xã, huyện, tỉnh), đặc biệt là cấp xã.
- Cơ quan tham gia thẩm định, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp huyện, xã ở nhiều địa phương còn hạn chế về năng lực, ý thức trách nhiệm còn chưa cao, thiếu tính chuyên nghiệp; do đó chất lượng thẩm định, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn hạn chế, mang tính hình thức, chưa có phương pháp khoa học, chỉ được thực hiện trong phòng, trên cơ sở báo cáo của cấp dưới và các cơ quan tư vấn, mà chưa có sự kiểm tra ngoài thực địa; dẫn đến phương án quy hoạch được duyệt thiếu tính khả thi, khó thực hiện.
7. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: Tháng 01/2010 - 03/2011
8. Kinh phí thực hiện: 300.000.000 đồng

Những tin mới hơn