ĐỀ TÀI "NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI"

Đăng lúc: Thứ năm - 16/10/2014 10:33 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: "Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực quản lý đất đai"
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Văn phòng Tổng cục Quản lý đất đai
3. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: ThS. Đào Thị Bạch Liên
4. Nhóm tham gia đề tài:
- ThS. Đào Xuân Bái
- TS. Thái Thị Quỳnh Như
- ThS. Mai Hạnh Nguyên
- CN. Nguyễn Thị Hồng Điệp
- CN. Tạ Thị Thu Hằng
- ThS. Nguyễn Tuấn Tú
5. Mục tiêu của đề tài:
Đánh giá thực trạng quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ hiện nay; thực trạng nghiên cứu của các đề tài khoa học, công nghệ thuộc lĩnh vực quản lý đất đai và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực quản lý đất đai.
6. Kết quả thực hiện (tóm tắt)
- Kết quả nghiên cứu của đề tài đã tổng hợp và đánh giá được thực trạng nội dung và kết quả nghiên cứu của 138 đề tài (bao gồm: 119 đề tài cấp Bộ và 19 đề tài cấp cơ sở) thuộc lĩnh vực quản lý đất đai từ năm 1983 đến năm 2010 qua các giai đoạn: Tổng cục Quản lý ruộng đất, Tổng cục Địa chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Từ kết quả nghiên cứu của các đề tài, nhóm nghiên cứu đã đề xuất 4 giải pháp chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ thuộc lĩnh vực quản lý đất đai (giải pháp hoàn thiện các văn bản quy định về quản lý các đề tài; lựa chọn, phê duyệt đề tài; cơ chế kiểm tra, đánh giá nghiệm thu và các giải pháp quản lý lưu trữ và chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài.
- Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu thiết thực phục vụ công tác quản lý khoa học và công nghệ của Tổng cục Quản lý đất đai, là cơ sở xây dựng và hoàn thiện định hướng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quản lý đất đai đến năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2010 - 2015; được sử dụng làm tài liệu tham khảo xây dựng Kỷ yếu nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực quản lý đất đai từ năm 1983 đến năm 2010 và xây dựng nội dung các cuộc hội thảo khoa học của Tổng cục đã triển khai thực hiện trong năm 2010;
- Cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc hoàn thiện Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các đề đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Tổng cục
7. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: Tháng 7/2010 - 12/2012
8. Kinh phí thực hiện: 250.000.000 đồng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn