ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TIỀM LƯỢC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LĨNH VỰ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜN

Đăng lúc: Thứ năm - 16/10/2014 10:30 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất tiêu chí đánh giá tiềm lược khoa học và công nghệ lĩnh vự quản lý đất đai thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Văn phòng Tổng cục Quản lý đất đai
3. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Xuân Hân
4. Nhóm tham gia đề tài:
- ThS. Ngô Đức Mậu
- ThS. Nguyễn Vĩnh Khang
- CN. Nguyễn Xuân Hoàn
- ThS. Phạm Công Minh
- KS. Vũ Đình Kình
- CN. Đỗ Thị Thanh Vân
5. Mục tiêu của đề tài:
Đề xuất các tiêu chí phục vụ công tác đánh giá tiềm lực khoa học và công nghệ lĩnh vực quản lý đất đai thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
6. Kết quả thực hiện (tóm tắt)
      Trên cơ sở lý luận về tiềm lực khoa học, công nghệ và thực tiễn kết quả nghiên cứu ở ngành Tài nguyên Môi trường và lĩnh vực quản lý đất đai, Đề tài:
Nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa cơ sở lý luận về tiềm lực khoa học và công nghệ và tiêu chí đánh giá tiềm lực khoa học và công nghệ: Khái niệm khoa học và công nghệ; vai trò của khoa học, công nghệ; tiềm lực khoa học và công nghệ; hoạt động đánh giá tiềm lực khoa học và công nghệ và các tiêu chí đánh giá tiềm lực khoa học và công nghệ; nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và nguyên tắc, phương pháp luận đánh giá tiềm lực khoa học, công nghệ lĩnh vực quản lý đất đai.
Phân tích thực trạng tiềm lực khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quản lý đất đai từ năm 2002 đến nay với các thành tố cụ thể: Thực trạng nguồn nhân lực khoa học, công nghệ lĩnh vực quản lý đất đai; thực trạng nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực con người; trình độ công nghệ; cơ sở vật chất trang thiết bị; thông tin khoa học và công nghệ và hợp tác về KHCN; năng lực tổ chức thực hiện của hệ thống quản lý và nghiên cứu khoa học, công nghệ;
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực trạng và phương hướng tăng cường tiềm lực KH&CN, Đề tài đã đề xuất các tiêu chí đánh giá tiềm lực khoa học, công nghệ thuộc lĩnh vực quản lý đất đai bao gồm: 06 tiêu chí đánh giá nhân lực KH&CN; 08 tiêu chí đánh giá tài chính cho KH&CN; 06 tiêu chí đánh giá cơ sở vật chất, trình độ công nghệ KH&CN; 07 tiêu chí đánh giá Thông tin KH&CN; 04 tiêu chí đánh giá hợp tác khoa học, công nghệ; 07 tiêu chí đánh giá mạng lưới tổ chức hoạt động KH&CN và một số giải pháp nhằm nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ lĩnh vực quản lý đất đai.
Nhóm nghiên cứu hy vọng rằng nếu áp dụng hệ thống tiêu chí do đề tài đề xuất và các giải pháp này được thực thi đạt hiệu quả cao trong phát triển khoa học và công nghệ sẽ cung cấp những luận cứ khoa học và các cơ sở thực tiễn để hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai là một trong các giải pháp phát triển ngành đáp ứng yêu cầu phát triển ngành quản lý đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.
7. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: Tháng 5/2011 - 12/2011
8. Kinh phí thực hiện: 200.000.000 đồng

Những tin mới hơn