ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI”

Đăng lúc: Thứ năm - 16/10/2014 09:57 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai”
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai
3. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: ThS. Võ Thị Lệ
4. Nhóm tham gia đề tài:
- ThS. Nguyễn Xuân Hân
- ThS. Ngô Quốc Dụng
- ThS. Vũ Sỹ Kiên
- ThS. Quách Công Huân
- CN. Bùi Thị Thanh Huyền
- CN. Vũ Đình Trung
5. Mục tiêu của đề tài:
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý đất đai trong thời kỳ mới.
6. Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, song để phát huy hiệu quả nguồn nội lực đất đai, ngành Quản lý đất đai Việt Nam cần thực hiện tốt việc phân bổ tài nguyên đất đai cho các mục tiêu phát triển kinh tế, ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an ninh lương thực quốc gia. Để làm được điều đó, ngành Quản lý đất đai Việt Nam phải phát triển theo hướng hiện đại.
Tuy nhiên, trong những năm qua, hoạt động quản lý chất lượng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở nước ta trong thời gian qua gần như chưa được quan tâm đúng mực, hoạt động quản lý chất lượng còn buông lỏng.
Đề tài Nghiên cứu thực trạng và đề xuất quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã nghiên cứu cơ sở lý luận và pháp lý về hoạt động tư vấn, dịch vụ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; đánh giá thực trạng của việc quản lý và hoạt động tư vấn, dịch vụ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (có nghiên cứu thực tế tình hình thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai); nghiên cứu kết quả hoạt động tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và tổng quan thực trạng hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên cả nước, đề tài đã chỉ ra những hạn chế hiện nay ở nước ta trong công tác quản lý chất lượng dẫn đến chất lượng lập quy hoạch sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn thấp; việc quản lý đội ngũ tư vấn còn nhiều bất cập, thậm chí nhiều địa phương buông lỏng; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cá nhân hành nghề lập quy hoạch sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chưa được quan tâm đúng mực dẫn đến năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận cá nhân hành nghề tư vấn còn ở mức yếu kém.
Qua nghiên cứu, nhóm tác giả đề tài nhận thấy để nâng cao chất lượng sản phẩm, Nhà nước cần đóng vai trò định hướng, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ lĩnh vực đất đai thông qua việc ban hành các chính sách và chương trình; các đơn vị tư vấn, phải nâng cao khả năng cạnh tranh của từng đơn vị để dẫn đến tăng trưởng chất lượng ở cấp độ quốc gia; các cá nhân luôn luôn phải có xu hướng nâng cao năng lực để tạo ra những sản phẩm nâng cao chất lượng.
Từ thực trạng, nguyên nhân tồn tại của chất lượng và quản lý chất lượng lập quy hoạch sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đề tài đã đề xuất 06 quy định điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất và 04 quy định xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ và đặc biệt đề xuất các giải pháp để thực hiện
Đối với hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cần thiết phải đề xuất quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, có các lý do sau:
- Ngoài việc phải nâng cao chất lượng sản phẩm, thì Việt Nam còn phải nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu nhân lực cấp cao trong lượng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;
- Chứng chỉ hành nghề là chứng nhận nghiệp vụ đảm bảo chất lượng, tạo cơ sở thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ có năng lực, kinh nghiệm phù hợp thật sự với yêu cầu;
- Việc quy định điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai sẽ khắc phục tình trạng thiếu những quy định pháp lý về tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, mà quy định này đã được Chính phủ quy định;
- Tạo điều kiện để phát triển những tổ chức, doanh nghiệp tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai một cách chuyên nghiệp, hạn chế những hoạt động tư vấn không coi trọng chất lượng dịch vụ;
- Chứng chỉ hành nghề là cơ sở để các đơn vị tư vấn, dịch vụ tuyển chọn thêm những người có năng lực tốt, nhiều kinh nghiệm để có thêm nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia vào các dự án, nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn trong nước;
- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về quản lý hệ thống tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;
Do đó, để nâng cao chất lượng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở nước ta, cần thiết phải sớm đưa ra đồng bộ quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm giúp các tổ chức và cá nhân hoạt động lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng tư vấn, dịch vụ để tạo ra sản phẩm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và cơ sở dữ liệu đất đai có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước nói chung và của lĩnh vực quản lý đất đai nói riêng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
7. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: Tháng 6/2012 -12/2012
8. Kinh phí thực hiện: 170.000.000 đồng

Những tin mới hơn