Dự án Thư viện điện tử

Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống thư viện điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở các thư viện điện tử chuyên ngành tại một số đơn vị trực thuộc Bộ theo một thiết kế tổng thể và chuẩn thống nhất nhằm xây dựng nguồn tài liệu thư viện về tài nguyên và môi trường được số hóa, các thư viện chuyên ngành được liên kết thành hệ thống thư viện điện tử tài nguyên và môi trường, có thể kết nối với các thư viện lớn tại Việt Nam và hướng tới liên kết với thư viện quốc tế, cung cấp thông tin thư viện về tài nguyên và môi trường với dung lượng lớn, ở nhiều dạng cho các đối tượng sử dụng.

Đăng lúc: 02-04-2014 04:12:26 PM | Đã xem: 2687 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Dự Án

Dự án xây dựng CSDL tổng hợp đất đai ở Trung Ương

Dự án sẽ xây dựng CSDL tổng hợp về đất đai cấp trung ương - một phần của CSDL Quốc gia về tổng hợp về đất đai cấp trung ương có độ tin cậy về thông tin dữ liệu đất đai cấp trung ương, cung cấp những thông tin dữ liệu cơ bản để các bộ, ngành xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển của bộ, ngành mình đồng thời là tiêu chí quan trọng để quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường nói chung và tổng hợp về đất đai cấp trung ương đai nói riêng.

Đăng lúc: 02-04-2014 04:11:45 PM | Đã xem: 3327 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Dự Án

Dự án tăng cường năng lực (SEMLA)

Chương trình Hợp tác Việt Nam và Thuỵ Điển về Tăng cường Quản lý Đất đai và Môi trường (2004-2009) là chương trình hợp tác song phương được thực hiện trong khuôn khổ Hiệp định riêng giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển. Bộ Tài nguyên Môi trường của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm triển khai thực hiện Chương trình này từ ngày ký kết 15/11/2004.

Đăng lúc: 02-04-2014 04:05:20 PM | Đã xem: 2419 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Dự Án

Dự án Hoàn thiện và HĐH hệ thống Quản lý đất đai Việt Nam (VLAP)

Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) là dự án triển khai xây dựng hệ thống đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo phương thức hiện đại nhằm cải cách thủ tục hành chính trong quản lý, tạo điều kiện dễ dàng tiếp cận quỹ đất và công khai hóa thông tin về đất đai.

Đăng lúc: 02-04-2014 04:04:13 PM | Đã xem: 3906 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Dự Án

Dự án xây dựng và thử nghiệm chuẩn dữ liệu địa chính ở Việt Nam

Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm chuẩn dữ liệu địa chính ở Việt nam trên cơ sở các chuẩn về thông tin địa lý của quốc tế, chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia và chuẩn dữ liệu địa chính của một số nước tiên tiến trên thế giới.

Đăng lúc: 24-03-2014 11:31:22 AM | Đã xem: 2285 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Dự Án