Tên / Số / ký hiệu : Công văn 1678/TCQLDĐ-CKSQLSDĐ
Về việc / trích yếu

Theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng dất

Ngày 27/10/2016
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Vi phạm, khiếu tố
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tổng Cục Quản lý đất đai
Tải về máy Đã xem : 6026 | Đã tải: 593