Tên / Số / ký hiệu : Cần Thơ: 434/CNVPĐKĐĐ
Về việc / trích yếu

V/v danh sách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất bị hủy

Ngày 26/09/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sơn
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 63 | Đã tải: 3