Tên / Số / ký hiệu : Hà Tĩnh: 340/QĐ-STNMT
Về việc / trích yếu

V/v tiêu hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày 04/11/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Hồ Huy Thành
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 39 | Đã tải: 0