Tên / Số / ký hiệu : Đăk Lắk: 434/, 433/427/......TB-VPĐKĐĐ
Về việc / trích yếu

V/v hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày 05/11/2018
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Nguyễn Đình Thuận
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 33 | Đã tải: 3