Tên / Số / ký hiệu : Số: 122/CĐKTK- ĐĐBĐĐC
Về việc / trích yếu

Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre về việc xử lý tồn tại, vướng mắc về địa giới hành chính trong công tác đo đạc lập bản đồ địa chính

Ngày 09/05/2010
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Tiến Khang
Cơ quan / đơn vị ban hành Cục Đăng ký Thống kê
Tải về máy Đã xem : 2044 | Đã tải: 19
Nội dung chi tiết
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
CỤC ĐĂNG KÝ VÀ THỐNG KÊ
 
Số: 122/CĐKTK-ĐĐBĐĐC
V/v xử lý tồn tại, vướng mắc về địa giới hành chính trong công tác đo đạc lập bản đồ địa chính
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2010   

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
Cục Đăng ký và Thống kê nhận được Công văn số 447/STNMT-VLAP ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre về việc xử lý địa giới hành chính cấp xã thuộc các gói thầu trong Dự án VLAP. Về việc xử lý mâu thuẫn giữa đường địa giới hành chính cấp xã theo thực tế đang quản lý ở địa phương và đường địa giới hành chính cấp xã theo hồ sơ quản lý địa giới hành chính được lập theo Chỉ thị số 364/CT ngày 06 tháng 11 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), Cục Đăng ký và Thống kê có ý kiến như sau:
1. Tại các khoản 3.7, 7.11 và 7.12 của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 được ban hành theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quy định cụ thể việc biểu thị đường địa giới hành chính các cấp trong quá trình đo đạc, lập bản đồ địa chính.
2. Theo các quy định hiện hành về quản lý địa giới hành chính các cấp, Cục Đăng ký và Thống kê đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre xử lý như sau:
a) Khi có mâu thuẫn giữa đường địa giới hành chính cấp xã theo thực tế đang quản lý ở địa phương và đường địa giới hành chính cấp xã theo hồ sơ địa giới hành chính thì Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo để trên bản đồ địa chính phải thể hiện cả hai loại đường địa giới hành chính theo thực tế quản lý và theo hồ sơ; Sở yêu cầu đơn vị thi công có báo cáo cụ thể bằng văn bản với Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và cấp tỉnh. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân quản lý trực tiếp biết, đồng thời thông báo cho Cơ quan Nội vụ cùng cấp biết để kiểm tra lại.
Trường hợp sau khi Cơ quan Nội vụ đã kiểm tra lại và xác định có mâu thuẫn giữa thực tế đang quản lý và hồ sơ đang quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo cụ thể với Ủy ban nhân dân Tỉnh để Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, trình Chính phủ xem xét, quyết định.
b) Trong trường hợp, mâu thuẫn được giải quyết kịp thời thì các công việc về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và các nội dung quản lý đất đai khác được thực hiện theo quy định của Pháp luật đất đai. Trường hợp mâu thuẫn chưa được giải quyết thì các công việc về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và các nội dung quản lý đất đai khác tạm thời được thực hiện theo đường địa giới hành chính theo thực tế quản lý ở địa phương; khi có Văn bản giải quyết của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì điều chỉnh lại theo Văn bản đó.
Trên đây là ý kiến của Cục Đăng ký và Thống kê về việc xử lý vướng mắc về địa giới hành chính. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre tùy theo từng trường hợp cụ thể để thực hiện./.
Nơi nhận:
-  Như trên;
-  PTCT Lê Văn Lịch (để báo cáo);
-  Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (để biết);
-  Ban QL Dự án VLAP tỉnh Bến Tre;
-  Lưu VT, P.ĐĐBĐĐC.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)
 
 
Nguyễn Tiến Khang