Chức năng nhiệm vụ của Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Đăng lúc: Thứ hai - 13/08/2018 00:12 - Người đăng bài viết: Pham Đức Thắng

     Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế là tổ chức trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế về lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục. Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau:
     - Trình Tổng cục trưởng chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đất đai; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
     - Về khoa học và công nghệ: Hướng dẫn, tổ chức xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật lĩnh vực đất đai; thống kê, đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật thuộc phạm vi của Tổng cục. Tổ chức triển khai, quản lý việc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Tổng cục và theo phân cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức tuyển chọn, hướng dẫn xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức xét duyệt thuyết minh đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao trực tiếp; kiểm tra; đánh giá, nghiệm thu kết quả đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục. Hướng dẫn, kiểm tra việc chuyển giao công nghệ, ứng dụng và phổ biến tiến bộ kỹ thuật và các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục. Thống kê, đánh giá tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ; đề xuất hoạt động phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; tổng hợp các hoạt động về phát minh, sáng chế trong lĩnh vực quản lý đất đai thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục. Tổng hợp kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của cơ quan, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện sau khi được ban hành. Thường trực hội đồng khoa học, công nghệ của Tổng cục.
     - Về hợp tác quốc tế: Trình Tổng cục trưởng chủ trương, kế hoạch mở rộng quan hệ, hợp tác với các đối tác nước ngoài và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực quản lý đất đai thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan tham mưu, giúp Tổng cục trưởng xây dựng phương án tổ chức đàm phán, ký kết hoặc phương án tham gia đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế; thực hiện nhiệm vụ là đầu mối theo dõi, đánh giá việc thực hiện các điều ước quốc tế trong lĩnh vực quản lý đất đai thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục. Chủ trì, phối hợp xây dựng các chương trình, dự án có nguồn vốn nước ngoài; đầu mối liên hệ với các đối tác và tổ chức quốc tế để huy động nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án trong lĩnh vực quản lý đất đai; phối hợp thẩm định, kiểm tra, đánh giá, giám sát các chương trình, dự án có nguồn vốn nước ngoài do Tổng cục quản lý. Trình phê duyệt kế hoạch, phương án cử các đoàn đi công tác nước ngoài và tiếp đón đoàn vào, khách nước ngoài; tổ chức triển khai, quản lý việc thực hiện sau khi được phê duyệt. Tổ chức triển khai, quản lý việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và các hoạt động đối ngoại với các đối tác nước ngoài, tổ chức quốc tế trong lĩnh vực quản lý đất đai. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả các đoàn ra, đoàn vào và hội nghị, hội thảo quốc tế do Tổng cục thực hiện. Chủ trì, phối hợp xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quản lý đất đai thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.
 
LÃNH ĐẠO VỤ:
  1. Phó Vụ trưởng phụ trách: Lưu Văn Năng: (ĐT: 0912116657, email: lvnang@gdla.gov.vn)
  2. Phó Vụ trưởng: Nguyễn Nhật Quang (ĐT: 0912288588, email: nnquang@monre.gov.vn)
 
Tác giả bài viết: thangpd

Những tin mới hơn