Tắt Thông Báo [X]

Bình Dương: Quản lý hiệu quả đất đai phục vụ phát triển bền vững

Đăng lúc: Thứ năm - 08/06/2017 05:15 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, Bình Dương đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần khai thác và phát huy tích cực nguồn lực đất đai phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.
Bình Dương đã và đang quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai

Bình Dương đã và đang quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai

Thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Theo Sở TN&MT Bình Dương, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2010 - 2015) của tỉnh Bình Dương cũng như cấp huyện, cấp xã đã được lập, thẩm định và xét duyệt theo quy định của Luật Đất đai năm 2003. Kết quả, Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 19/6/2013; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã đã được hoàn thành trước ngày 01/7/2014.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, trong các năm 2014, 2015, 2016, 2017, UBND tỉnh Bình Dương đã trình HĐND tỉnh thông qua 05 Nghị quyết về danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa. UBND tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh và cấp huyện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan chức năng đã tổ chức công bố, công khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Hiện nay, Bình Dương đang triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Cụ thể, đã điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND9 ngày 12/8/2016, trình Chính phủ xét duyệt tại Tờ trình số 4594/TTr-UBND ngày 26/12/2016 và được Bộ TN&MT thẩm định tại Thông báo số 58/TB-BTNMT ngày 30/3/2017. Sau khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương được Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh tổ chức xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện theo quy định.

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương nhận định: Thông qua quy hoạch sử dụng đất, việc sử dụng đất được thực hiện đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường sinh thái. Việc thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất cơ bản phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015. Qua đó, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho phát triển nhà ở xã hội, phát triển đô thị, nông thôn, phát triển công nghiệp, dịch vụ và kết cấu hạ tầng phúc lợi xã hội.

Hoàn thành đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận

Bình Dương đã thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính  91/91 xã, phường, thị trấn với diện tích 269.464 ha. Trong đó, tỷ lệ 1/500 với diện tích 5.586,89 ha, tỷ lệ 1/1000 với diện tích 7.189,93 ha, tỷ lệ 1/2000 với diện tích 131.594,95 ha. Đồng thời, tỉnh đã hoàn thiện lập sổ địa chính điện tử 91/91 xã, phường, thị trấn, số thửa đất đã đăng ký vào sổ từ ngày 01/7/2014 đến nay là 863.073 thửa/994.652 thửa; số xã đang sử dụng, cập nhật vào sổ địa chính dạng giấy từ trước đến nay 91/91 xã, phường, thị trấn.

Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong tỉnh Bình Dương, lũy kế đến 31/3/2017, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên toàn tỉnh đạt tỷ lệ 99,76% tương ứng diện tích 243.123,71 ha. Về đăng ký đất đai, kết quả thực hiện từ ngày 01/7/2014 đến nay với số lượng thửa đã đăng ký đất đai lần đầu toàn tỉnh là 994.652 thửa với diện tích 247.257,36  ha; số lượng thửa và diện tích đã cấp giấy chứng nhận là 863.073 thửa với diện tích 246.531,46 ha.

Theo đánh giá của Sở TN&MT Bình Dương, nhìn chung, các cấp chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn đã tích cực chủ động trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay, về cơ bản công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã hoàn thành, đáp ứng được mục tiêu đề ra, tạo điều kiện cho người sử dụng đất có giấy tờ hợp pháp để thực hiện các quyền theo quy định.

Đặc biệt là kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm cơ sở giúp cho công tác quản lý đất đai ngày càng chặt chẽ, thuận tiện, đồng thời tạo nền tảng cho việc quản lý đất đai theo hướng hiện đại hóa, quản lý đất đai theo phương pháp công nghệ số, tiến tới hội nhập với trình độ khoa học tiên tiến của các nước phát triển. Công tác đăng ký đất đai cũng đã cơ bản hoàn thành góp phần hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính giúp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai.

Bình Dương đã thực hiện hiệu quả việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phục vụ cho các công trình, dự án trọng điểm
Bình Dương đã thực hiện hiệu quả việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phục vụ cho các công trình, dự án trọng điểm

Quan tâm chú trọng cải cách thủ tục hành chính

Trong các năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được tỉnh Bình Dương quan tâm chú trọng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, với tinh thần tích cực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, nhằm thực hiện việc đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai theo Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 và Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 29/02/2016.

Đến nay, Sở TN&MT Bình Dương đã và đang áp dụng Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT với 35 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Sở TN&MT cũng đã công khai rộng rãi, minh bạch các thủ tục hành chính dưới nhiều nội dung như: quy trình thủ tục, thành phần hồ sơ, các loại biểu mẫu, hướng dẫn chi tiết để hoàn thiện mẫu thủ tục hành chính, quy định thời gian giải quyết, các mức phí, lệ phí theo quy định để người dân và doanh nghiệp dễ hiểu và dễ thực hiện.

Bình Dương cũng đã xây dựng và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố. Trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, Sở TN&MT Bình Dương đã thực hiện việc lập danh sách hồ sơ thụ lý, phân công thực hiện, đánh mã số hồ sơ và theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ theo quy trình ISO, trên cơ sở ứng dụng trên phần mềm một cửa của Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

Theo đánh giá của Sở TN&MT Bình Dương, qua kết quả thực hiện cho thấy, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn đã có chuyển biến tích cực, việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu được thực hiện một cách khoa học, giúp cho việc quản lý hồ sơ chặt chẽ, việc tra cứu được thuận tiện, dễ dàng hơn. Hơn nữa, các trình tự thủ tục của các thủ tục hành chính luôn được công khai, rõ ràng và minh bạch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên website của Sở TN&MT và của UBND tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình truy cập.

Tăng cường thanh tra, giải quyết tranh chấp về đất đai

Hàng năm, Sở TN&MT Bình Dương đều phối hợp chặt chẽ với các Sở ngành, các cấp để xây dựng ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về đất đai. Kết quả, từ năm 2012 đến nay, Ngành TN&MT Bình Dương đã giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 988 đơn, đạt 97,3%; thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với 1.499 tổ chức; đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 350 đơn vị với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai đã uốn nắn, nhắc nhở kịp thời đối với các đối tượng vi phạm pháp luật về đất đai; xử lý kiên quyết đối với các trường hợp cố tình vi phạm với các hình thức như thu hồi đất, truy thu tiền sử dụng đất hoặc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, từ đó đưa công tác quản lý đất đai tại các địa phương ngày một hiệu quả hơn, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất được nâng lên rõ rệt.

Cùng với đó, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đã được giải quyết dứt điểm, bảo vệ được lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; từng bước đưa công tác quản lý Nhà nước về đất đai đi vào nề nếp, góp phần quan trọng giữ gìn trật tự, kỷ cương pháp luật, ổn định tình hình chính trị, giữ vững an ninh, trật tự xã hội và phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương.

Ngoài ra, công tác tiếp nhận và giải quyết các vụ, việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khá tốt; trình tự, thủ tục tiếp nhận, thụ lý và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, nội dung giải quyết đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, thể hiện tính pháp lý và tính khả thi cao; tình trạng khiếu kiện kéo dài hoặc đông người được hạn chế. Công tác tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân về các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai được xử lý kịp thời, hiệu quả tạo được lòng tin đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng đất…

Công khai, minh bạch trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được triển khai thực hiện các bước đúng trình tự, quy định đảm bảo tính công khai, minh bạch, thống nhất và khách quan đối với từng dự án để tránh phát sinh khiếu nại, khiếu kiện phức tạp; đa số người sử dụng đất bị thu hồi đã đồng thuận và chấp hành các quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, trong 5 năm qua, Bình Dương đã thực hiện được 758 dự án giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tương ứng với tổng diện tích trên 13.891 ha, phục vụ hiệu quả cho các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tường Tú


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Dự thảo văn bản lấy ý kiến
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Đường dây nóng
Thông tin đất đai ở địa phương
Hồ sơ công việc
Hoạt động chỉ đạo điều hành
Thư điện tử
Hòm thư góp ý

Xem nhiều nhất