Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định Đề án điều tra đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách pháp luật đất đai đến phát triển kinh tế, xã hội và đời sống

Đăng lúc: Thứ sáu - 05/01/2018 16:00 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Ngày 05 tháng 1 năm 2018, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa - Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Đề án điều tra đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách pháp luật đất đai đến phát triển kinh tế, xã hội và đời sống .
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định Đề án điều tra đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách pháp luật đất đai đến phát triển kinh tế, xã hội và đời sống

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Hội đồng thẩm định Đề án điều tra đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách pháp luật đất đai đến phát triển kinh tế, xã hội và đời sống

Tham gia họp Hội đồng thẩm định có các thành viên Hội đồng thẩm định là đại diện lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; đại diện Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai, đại diện các Bộ, Ngành: Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế, Bộ Tư Pháp; Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các chuyên gia và cơ quan phản biện.
Đề án đổi mới cơ chế tiếp Đề án điều tra đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách pháp luật đất đai đến phát triển kinh tế, xã hội và đời sống được Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020; nhiệm vụ này được Bộ giao Tổng cục Quản lý đất đai thực hiện tại Quyết định số 2438/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2016. Mục tiêu của Đề án là nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và bảo đảm giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước thông qua hệ thống theo dõi, đánh giá tác động của chính sách, pháp luật đất đai và hoạt động quản lý, sử dụng đất đai. Qua đó, hình thành hệ thống theo dõi, đánh giá tác động của chính sách, pháp luật đất đai và hoạt động quản lý, sử dụng đất đai đảm bảo thống nhất từ Trung ương đến địa phương; Đánh giá được tác động, hiệu quả của chính sách, pháp luật đất đai đến phát triển kinh tế; ổn định chính trị - xã hội, đời sống của cộng đồng; Tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật đất đai của các cơ quan quản lý đất đai từ Trung ương đến địa phương và người sử dụng đất, người được Nhà nước giao đất để quản lý.
Sau khi đại diện đơn vị chủ trì thực hiện Đề án trình bày tóm tắt những nội dung chính của Đề án, các thành viên Hội đồng có ý kiến với những nội dung cụ thể của Đề án; trên cơ sở các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá đây là Đề án quan trọng được đơn vị chủ trì xây dựng chuẩn bị nghiêm túc, công phu và đảm bảo chất lượng; tuy nhiên để Đề án hoàn thiện hơn đề nghị đơn vị chủ trì xây dựng Đề án cần nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện Đề án, trình phê duyệt đúng quy định.
Tác giả bài viết: Lê Minh Thùy - P.Tổng hợp VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn