Chuẩn bị điều kiện cần thiết để triển khai thử nghiệm kết nối, liên thông dữ liệu đất đai với Hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia

Đăng lúc: Thứ tư - 16/06/2021 17:29 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Chuẩn bị điều kiện cần thiết để triển khai thử nghiệm kết nối, liên thông dữ liệu đất đai với Hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia

Chuẩn bị điều kiện cần thiết để triển khai thử nghiệm kết nối, liên thông dữ liệu đất đai với Hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia

Ngày 8/6/2021, Bộ TN&MT có văn bản gửi Sở TN&MT các tỉnh/thành phố Hà Nội; Quảng Ninh; Thái Nguyên; Thừa Thiên - Huế; Đà Nẵng; TP. Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Nai; Vĩnh Long để Chuẩn bị điều kiện cần thiết để triển khai thử nghiệm kết nối, liên thông dữ liệu đất đai với Hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia.
 
Thực hiện Quyết định số 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/5/2015 Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử tại Thông báo của Văn phòng Chính phủ: số 339/TB-VPCP ngày 22/9/2020 tại Hội nghị trực tuyến Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 26/8/2020 và số 60/TB-VPCP ngày 24/3/2021 tại Phiên họp Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 10/3/2021; 
Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0; Quyết định số 3196/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường (phiên bản 2.0); các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai; số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai:
Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao triển khai Cơ sở dữ liệu về đất đai quốc gia kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương; đẩy nhanh tiến độ triển khai, khẩn trương hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, kết nối với Trung tâm thông tin điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cổng Dịch vụ công Quốc gia trong tháng 7/2021, phục vụ chỉ đạo điều hành của của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai bao gồm dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu đất đai cấp trung ương và từ Cơ sở dữ liệu đất đai của các địa phương. Việc kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu đất đai theo mô hình kiến trúc Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử, quy định của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP và các Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT, số 75/2015/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
Việc triển khai hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai ngoài phục vụ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai còn là cơ sở để cung cấp thông tin đất đai nói riêng, tài nguyên và môi trường nói chung cho Trung tâm Điều hành, Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh, các Sở ngành, địa phương phát triển Chính quyền điện tử, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao vị thế và đóng góp của ngành tài nguyên và môi trường. 
Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường chủ trì, phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai thực hiện thử nghiệm cụ thể, đề nghị Sở TN&MT nêu trên quan tâm, hỗ trợ, cử đơn vị đầu mối kỹ thuật, chuẩn bị điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai để phối hợp triển khai thử nghiệm kết nối với Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. 
Đây là công việc quan trọng, cấp bách phải hoàn thành trong tháng 7/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở TN&MT  quan tâm, khẩn trương phối hợp, thực hiện để hoàn thành trong tháng 6/2021./.
 
 
Tác giả bài viết: PTH - VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn