Đồng Nai: Hiệu quả từ Dự án tổng thể về quản lý đất đai

Đăng lúc: Chủ nhật - 10/12/2017 23:00 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt trên 98%

Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt trên 98%

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh ĐồngNai, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2009 - 2010, định hướng đến năm 2015 tỉnh Đồng Nai và đạt được những kết quả khả quan. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt trên 98%
Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt trên 98%

Đạt được những kết quả quan trọng

Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2009 - 2010, định hướng đến năm 2015 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đặt ra 4 mục tiêu quan trọng cần thực hiện: Bổ sung hoàn thiện lưới địa chính, bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính; hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các thửa đất đủ điều kiện.

Cùng với đó, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đất đai cho cấp tỉnh và huyện, dạng giấy cho cấp xã; hoàn thiện hệ thống công nghệ, quy trình quản lý thống nhất cho ba cấp tỉnh, huyện, xã. Đồng thời, Dự án tổng thể cũng xác định mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn từ năm 2009 - 2010, năm 2011 - 2013, và giai đoạn năm 2014 - 2015.

Theo Dự án tổng thể và nhiệm vụ được bổ sung, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 82 xã thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính. Đến nay, Sở TN&MT Đồng Nai đã thực hiện đo mới (một phần), đo chỉnh lý biến động 80 xã (Hệ toạ độ quốc gia VN-2000), đang tiếp tục triển khai đo chỉnh lý bản đồ địa chính 02 xã huyện Trảng Bom mới được bổ sung nhiệm vụ trong năm 2016. Bản đồ địa chính được triển khai thực hiện bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp kết hợp công nghệ bản đồ số.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã tổ chức kê khai, đăng ký đất đai trên địa bàn 86 xã. Trong đó, 06 xã tiếp tục thực hiện Dự án hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 chuyển sang; kê khai đăng ký được 437.835 thửa đất trên tổng số 615.613 thửa đất phải kê khai đăng ký. Trong đó, số thửa đất đã đăng ký cấp Giấy chứng nhận lần đầu được là 98.112 thửa, nâng tổng số thửa đất đăng ký cấp Giấy chứng nhận lần đầu toàn tỉnh lên 1.355.071 thửa.

Sau khi đăng ký đất đai, hồ sơ được tổ chức kiểm tra, phân loại và chuyển UBND xã xét duyệt theo từng loại hồ sơ. Sở TN&MT Đồng Nai đã xét duyệt hồ sơ đăng ký trên địa bàn 86 xã, cấp Giấy chứng nhận lần đầu, cấp đổi Giấy chứng nhận được 211.197 thửa đất trên tổng số 437.835 thửa đất đã kê khai đăng ký. Trong đó, số thửa đất cấp Giấy chứng nhận lần đầu là 17.862 thửa, nâng tổng số thửa đất cấp Giấy chứng nhận lần đầu toàn tỉnh lên 1.235.328 thửa.

Đối với công tác trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, Sở TN&MT Đồng Nai, UBND cấp huyện đã ký phát hành được 207.283/211.197 Giấy chứng nhận. Đến nay, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với UBND xã trao cho người sử dụng đất được 155.868 Giấy chứng nhận, còn lại 1.309 Giấy chứng nhận cấp lần đầu chưa trao được cho người sử dụng đất và 50.106 Giấy chứng nhận cấp đổi. Sở TN&MT đang phối hợp với địa phương để thông báo đổi Giấy chứng nhận.

Theo Dự án tổng thể, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã thực hiện xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính cho 168/171 xã. Trong đó, xã Long Hưng thuộc Dự án xây dựng khu đô thị mới, xã Mã Đà và xã Hiếu Liêm có phần lớn diện tích nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai thì lập thủ tục đăng ký quản lý, 03 xã này chỉ sử dụng dữ liệu bản đồ địa chính (dữ liệu không gian) để cập nhật, chỉnh lý biến động đối với các trường hợp đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận...

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai nhận định: Đến nay, về cơ bản các mục tiêu của Dự án tổng thể đã được hoàn thành theo yêu cầu. Theo đó, hệ thống lưới địa chính, bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính được bổ sung và thay thế tài liệu cũ để đưa vào quản lý, sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh Đồng Nai. Công tác cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với các thửa đất đủ điều kiện được tập trung thực hiện, nâng tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình cá nhân đạt trên 98%. Cơ sở dữ liệu địa chính được xây dựng cơ bản hoàn chỉnh cho 1.515.225 thửa đất.

Qua đó, đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng trong quản lý Nhà nước về đất đai, phục vụ nhu cầu của người sử đất, hạn chế tranh chấp về đất đai. Ngoài ra, việc thực hiện Dự án tổng thể gắn liền với các dự án thành phần khác đã bổ sung trang thiết bị, hoàn thiện hệ thống công nghệ, mạng truyền dữ liệu địa chính đến cấp xã, xây dựng quy trình quản lý, từ đó việc cập nhật, chỉnh lý biến động, khai thác dữ liệu đất đai được thuận lợi, nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, tạo thuận lợi trong việc lập các thủ tục về đất đai, cung thông tin đất đai phục vụ nhu cầu của người dân.

Sở TN&MT Đồng Nai đã thực hiện đo mới, đo chỉnh lý biến động 80 xã
Sở TN&MT Đồng Nai đã thực hiện đo mới, đo chỉnh lý biến động 80 xã

Tăng cường thực hiện các giải pháp

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Trong thời gian tới, Sở TN&MT tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị thi công và địa phương để tổ chức triển khai tốt công tác đo đạc, lồng ghép đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận của 02 xã mới đã được bổ sung; rà soát, lập danh sách các thửa đất đo bao nhiều chủ, sai ranh giới theo từng xã để tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn xử lý.

Đối với các thửa đất chưa đăng ký thuộc các xã đã kết thúc đăng ký đất đai, Sở TN&MT Đồng Nai chỉ đạo rà soát, thống kê khối lượng thửa đất chưa đăng ký cấp Giấy chứng nhận lần đầu và chưa đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận; giao Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp với Phòng TN&MT, UBND xã xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký đất đai đối với khối lượng thửa đất cấp Giấy chứng nhận lần đầu, hoàn thành trong năm 2017.

Đối với các thửa đất chưa đăng ký thuộc các xã đang triển khai đăng ký đất đai, Sở TN&MT Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị thi công và Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát, phân loại hồ sơ, tổng hợp khối lượng theo từng xã; phối hợp chặt chẽ với UBND xã, Phòng TN&MT tập trung đăng ký hết khối lượng thửa đất cấp Giấy chứng nhận lần đầu, cấp đổi Giấy chứng nhận theo quy định và tổ chức nghiệm thu theo kế hoạch thi công được phê duyệt.

Sở TN&MT Đồng Nai chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát, thống kê, phân loại hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo từng loại đất trên địa bàn từng xã, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch phối hợp với các địa phương tập trung thực hiện, đảm bảo hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận, cụ thể như sau:

Đối với các thửa đất thuộc các xã đã nghiệm thu kết thúc kế hoạch cấp Giấy chứng nhận, Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát phân loại hồ sơ đăng ký đủ điều kiện cấp giấy, hỗ trợ xã ghi rõ các nội dung cần xác nhận, chuyển Phòng TN&MT thẩm tra hồ sơ, in Giấy chứng nhận trình UBND cấp huyện ký cấp giấy. Riêng hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận thì thống kê phân loại, thông báo cho UBND xã, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh biết, hướng dẫn người sử dụng đất tiến hành lập thủ tục.

Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát, thống kê khối lượng, danh sách các Giấy chứng nhận chưa trao cho người sử dụng đất, nguyên nhân tồn Giấy chứng nhận. Sau khi thống kê theo từng loại, Sở TN&MT phối hợp với UBND cấp huyện, Cục thuế và các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương xử lý các vướng mắc liên quan đến tồn tại trong công tác phát Giấy; trên cơ sở đó tập trung thực hiện việc trao hết Giấy chứng nhận cấp lần đầu cho hộ gia đình và cá nhân.

Trường hợp đã thực hiện đầy đủ các giải pháp trao Giấy chứng nhận (cấp lần đầu) nhưng vẫn không trao được giấy thì không thống kê vào giấy tồn, lập danh sách đưa vào lưu trữ và tiếp tục trao giấy khi người sử dụng đất có nhu cầu. Sở TN&MT Đồng Nai, UBND cấp huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân biết và hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ đó tích cực phối hợp trong quá trình thực hiện.

Đối với các thửa đất đã có dữ liệu đo đạc và dữ liệu đăng ký, Sở TN&MT Đồng Nai chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu, cấp đổi Giấy chứng nhận theo kế hoạch... Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Bộ TN&MT hướng dẫn chi tiết nội dung thực hiện xây dựng mô hình cấp huyện có hệ thống đăng ký đất đai hoàn chỉnh hiện đại để xây dựng thí điểm cho 29 phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa.

Để tiếp tục thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo Dự án tổng thể và các nhiệm vụ phát sinh theo quy định mới, Sở TN&MT Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho phép Sở TN&MT kết thúc Dự án tổng thể theo kết quả thực hiện đến cuối năm 2016. Đối với những công việc chưa hoàn thành thì Sở TN&MT thống nhất với địa phương xây dựng kế hoạch để tiếp tục thực hiện.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Tài chính bố trí kinh phí sự nghiệp hàng năm giao Sở TN&MT nhằm đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn tại theo tiến độ thực hiện. Đồng thời, kiến nghị Bộ TN&MT hướng dẫn chi tiết nội dung thực hiện xây dựng mô hình cấp huyện có hệ thống đăng ký đất đai hoàn chỉnh hiện đại để để triển khai thực hiện.

Tường Tú 


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn