Đồng Nai: Tập trung triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020

Đăng lúc: Thứ tư - 04/10/2017 03:59 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai đã được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30/10/2012. Quy hoạch này đã được lập căn cứ vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai: Tập trung triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020

Đồng Nai: Tập trung triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020

Tuy nhiên, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai cần phải được điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước đã được điều chỉnh, thống nhất và đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn mới.

Do đó, xét đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai và của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 09/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 74/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Đồng Nai đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Kết quả thực hiện đến năm 2015

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 tỉnh Đồng Nai, có bao gồm 2.790 công trình, dự án đang triển khai thực hiện với tổng diện tích 20.903 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 15.368 ha.

Tuy số diện tích này chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất nên chưa thống kê vào hiện trạng sử dụng đất năm 2015, nhưng vì đã lập các thủ tục thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất nên cần tổng hợp vào kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015.

Đơn cử, theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015, diện tích đất nông nghiệp là 435.527 ha, giảm 29.977 ha so với năm 2010, thực hiện đến năm 2015 đất nông nghiệp có diện tích là 454.645 ha, bằng 103,68% chỉ tiêu kế hoạch, giảm 13.859 ha so với năm 2010.

Đất phi nông nghiệp có diện tích 151.333 ha, tăng 30.012 ha so với năm 2010, thực hiện đến năm 2015 đất phi nông nghiệp có diện tích 135.117 ha, đạt 89,28% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, tăng 13.796 ha so với năm 2010.

Giai đoạn 2011 - 2015, Đồng Nai đã đưa 34 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích, thực hiện đến năm 2015 cũng đã đưa vào sử dụng được 885 ha. Đến năm 2015, chỉ còn lại 13 ha đất chưa sử dụng, phân bố rải rác, manh mún, xen kẻ trong đất nông nghiệp.

Theo đánh giá chung của UBND tỉnh Đồng Nai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 tỉnh Đồng Nai đã khai thác tốt tiềm năng đất đai, là cơ sở quan trọng trong việc định hướng, bố trí sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, phục vụ cho xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Thông qua công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì nhận thức về vị trí, vai trò và ý thức chấp hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của chính quyền và người sử dụng đất được nâng lên; công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng đi vào thực chất.

Cùng với đó, sự tham gia của người dân trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã từng bước phát huy được tính dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng góp phần ổn định thị trường bất động sản, khai thác tốt hơn nguồn lực đất đai, làm cho việc sử dụng đất đai ngày càng tiết kiệm và đạt được hiệu quả cao. Nguồn thu từ đất trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách.

Đất nông nghiệp đã được sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đặc biệt đất chuyên trồng lúa; đất phi nông nghiệp cũng đã được phân bố, sử dụng có hiệu quả và đất chưa sử dụng được khai thác triệt để. Trong tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn nhưng kết quả thực hiện chỉ tiêu đất phi nông nghiệp của Đổng Nai đạt trên 79% là khá cao.

Hầu hết các chỉ tiêu đều phù hợp

Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Đồng Nai, tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh Đồng Nai là 589.775 ha. Ngày 02/11/2016, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1927/TTg-KTN phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho tỉnh Đồng Nai với 20 chỉ tiêu.

Theo phương án quy hoạch của Đồng Nai, 19/20 chỉ tiêu đúng theo diện tích được Thủ tướng Chính phủ phân bổ, gồm: đất khu công nghiệp, đất phát triển hạ tầng, đất phi nông nghiệp, đất ở đô thị,...; 01/20 chỉ tiêu chênh lệch diện tích so với phân bổ của Chính phủ là chỉ tiêu tổng diện tích đất nông nghiệp.

Cụ thể, hiện trạng đất nông nghiệp năm 2015 là 469.995 ha, chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ phân bổ đến năm 2020 là 432.575 ha, chỉ tiêu quy hoạch là 435.990 ha, cao hơn 3.415 ha so với chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ phân bổ.

Như vậy, so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 30/10/2012 (gọi tắt là quy hoạch được duyệt) đất nông nghiệp điều chỉnh tăng 14.300 ha.

Hiện trạng đất khu công nghiệp năm 2015 là 8.239 ha, chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ phân bổ đến năm 2020 là 12.042 ha, chỉ tiêu quy hoạch là 12.042 ha. So với quy hoạch được duyệt đất khu công nghiệp điều chỉnh tăng 24 ha.

Hiện trạng đất phát triển hạ tầng năm 2015 là 19.834 ha, chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ phân bổ đến năm 2020 là 32.190 ha, chỉ tiêu quy hoạch là 32.190 ha. So với quy hoạch được duyệt đất phát triển hạ tầng điều chỉnh giảm 4.377 ha.

Hiện trạng đất ở tại đô thị năm 2015 là 3.970 ha, chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ phân bổ đến năm 2020 là 5.250 ha, chỉ tiêu quy hoạch là 5.250 ha. So với quy hoạch được duyệt đất ở tại đô thị điều chỉnh giảm 1.079 ha.

Hiện trạng đất đô thị năm 2015 là 22.433 ha, chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ phân bổ đến năm 2020 là 27.831 ha, chỉ tiêu quy hoạch là 27.831 ha. So với quy hoạch được duyệt đất đô thị điều chỉnh giảm 3.745 ha.

Hiện trạng đất phi nông nghiệp năm 2015 là 119.767 ha, chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ phân bổ đến năm 2020 là 153.785 ha, chỉ tiêu quy hoạch là 153.785 ha. So với quy hoạch được duyệt đất phi nông nghiệp điều chỉnh giảm 15.004 ha.

Hiện trạng đất bãi thải, xử lý chất thải năm 2015 là 410 ha, chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ phân bổ đến năm 2020 là 564 ha, chỉ tiêu quy hoạch là 564 ha. So với quy hoạch được duyệt đất bãi thải, xử lý chất thải điều chỉnh tăng 52 ha…

Như vậy, qua đối chiếu chỉ tiêu sử dụng đất được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016 thì chỉ tiêu sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2020 của tỉnh Đồng Nai cơ bản phù hợp, chỉ duy nhất có chỉ tiêu đất nông nghiệp tỉnh xác định cao hơn 3.415 ha so với phân bổ của Thủ tướng Chính phủ.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp

Để thực hiện hiệu quả quy hoạch sử dụng đất, ngoài việc tập trung thực hiện theo Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 09/8/2017 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai cũng sẽ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chính như sau:

Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn, quy định của địa phương; tiếp tục rà soát, sửa đổi quy trình thủ tục hành chính về đất đai để thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện và giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch các ngành, địa phương cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thống nhất, chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai.

Công bố công khai, kịp thời quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai; phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân trong giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Quan tâm đầu tư phát triển công nghiệp, kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển quỹ nhà ở xã hội; xã hội hóa các dịch vụ xã hội về y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, dịch vụ, khoa học và công nghệ; phát triển làng nghề, kinh tế trang trại ở nông thôn để tạo thêm việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tiếp tục hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; chú trọng hỗ trợ đào tạo nghề đối với người trực tiếp sản xuất nông nghiệp có đất bị thu hồi phải chuyển đổi ngành nghề; ưu tiên thực hiện các dự án tái định cư, để ổn định đời sống của người có đất bị thu hồi.

Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch, trong đó cần thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Tiếp tục xác định ranh giới, cắm mốc, quản lý diện tích đất trồng lúa; có kế hoạch để hỗ trợ cho người trồng lúa, đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi để ổn định diện tích đất lúa; thực hiện nghiêm Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp và đầu tư thâm canh sử dụng đất theo chiều sâu; tái tạo lớp phủ thực vật bằng các cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế, thương mại cao kết hợp quy trình canh tác đúng kỹ thuật nhằm bảo vệ, cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất; khuyến khích, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đầu tư bảo vệ, cải tạo, nâng cao độ phì của đất.

Phối hợp tốt với các Bộ, ngành trong việc trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm cấp Quốc gia như: Cao tốc Bến Lức - Long Thành, Cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Sân bay Quốc tế Long Thành,… nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, từ đó làm đòn bẩy để thúc đẩy phát triển hạ tầng kết nối và phát triển các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh…

Tường Tú


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn