Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chống lãng phí trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Đăng lúc: Thứ sáu - 28/10/2016 15:02 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư”. Đây là một trong những nội dung quan trọng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
Mục tiêu cụ thể của Đề án nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư; hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tại địa phương.
 
Về hoàn thiện chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Đề án sẽ tập trung vào 6 nhóm quy định chính sách là: (i) Quy định rõ trách nhiệm thực hiện, cắt giảm, lồng ghép các bước công việc trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để rút ngắn thời gian thực hiện, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; (ii) Nghiên cứu, quy định cơ chế về sự tham gia và tiếp thu giải trình ý kiến của người dân trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cơ chế giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp người có đất thu hồi đồng thuận bàn giao sớm mặt bằng trước khi ban hành quyết định thu hồi đất và các hộ dân hiến một phần giá trị quyền sử dụng đất để triển khai thực hiện dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án thực hiện quy hoạch nông thôn mới; (iii) Sửa đổi, bổ sung các quy định về xác định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, trong đó trọng tâm là trình tự, thủ tục, phương pháp xác định giá đất tính bồi thường; việc xác định giá đất nông nghiệp trong khu dân cư, khu đô thị theo hướng bảo đảm phù hợp với giá trị quyền sử dụng đất và điều kiện về thông tin để áp dụng phương pháp định giá đất; việc xác định giá đất tại khu vực giáp ranh để bảo đảm khả thi trong tổ chức thực hiện; (iv) Nghiên cứu, đề xuất đa dạng các hình thức bồi thường, hỗ trợ và phương thức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ để bảo đảm sinh kế lâu dài cho người có đất thu hồi; Nghiên cứu, đề xuất đổi mới các phương thức tạo quỹ nhà, quỹ đất tái định cư gắn với các dự án phát triển nhà ở, phát triển đô thị, xây dựng khu dân cư nông thôn, các khu xen cư, các khu nhỏ lẻ...; nâng cao chất lượng các khu tái định cư đáp ứng yêu cầu của người có đất thu hồi; (v) Bổ sung quy định hỗ trợ tái định cư để bảo đảm có chỗ ở và ổn định đời sống của người có đất ở thu hồi: hỗ trợ đối với trường hợp tái định cư tại chỗ trong thời gian chờ bố trí tái định cư; hỗ trợ đối với trường hợp giá trị nhà đất tại khu tái định cư lớn hơn giá trị đất bị thu hồi theo hướng hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư; (vi) Nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách khuyến khích nhà đầu tư tự nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư.
 
Về hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất, Bộ đã nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tạo quỹ đất để thực hiện các dự án đầu tư.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn