Tắt Thông Báo [X]

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về quản lý đất đai theo hướng hiện đại

Đăng lúc: Thứ ba - 07/02/2017 16:48 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy


Ảnh minh họa

Chương trình hành động của Bộ TN&MT giai đoạn 2016 - 2020, đối với lĩnh vực đất đai, hướng tới mục tiêu bảo đảm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về quản lý đất đai theo hướng hiện đại nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung quản lý nhà nước về đất đai và sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thích ứng với BĐKH.

 

Các nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn này là tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực đất đai và các lĩnh vực có liên quan như đầu tư, xây dựng, thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp; trong đó tập trung vào các nội dung như: sự liên thông và gắn kết giữa các thủ tục đầu tư, xây dựng và đất đai trong việc hình thành và triên khai thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất; tiếp tục rút ngắn hơn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định cụ thể việc xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai; lộ trình phù hợp để thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; chuẩn hóa loại hình cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực đất đai của Văn phòng đăng ký đất đai một cấp nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dân, doanh nghiệp; cơ chế thu phí, lệ phí tương ứng; định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho công tác quản lý, sử dụng đất.

 

Tổ chức sơ kết đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Đất đai tại cả Trung ương và địa phương; đánh giá tác động của các chính sách đất đai đối với phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đất đai nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với các pháp luật khác có liên quan, trong đó có phục vụ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư kinh doanh; thúc đẩy thị trường quyền sử dụng đất phát triển; tạo điều kiện để tích tụ, tập trung đất đai, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc sản xuất nông nghiệp theo mô hình tập trung quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận đất đai để thực hiện đầu tư sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước nhưng phải đảm bảo quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả và không để thất thoát đất đai của Nhà nước; khắc phục tình trạng khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai, đặc biệt là đối với công tác định giá đất để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

 

Phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về đất đai cho đội ngũ cán bộ, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao và cán bộ cơ sở thuộc vùng sâu, vùng xa, xây dựng cơ chế chính sách thu hút, đãi ngộ và sử dụng nguồn nhân lực trình độ cao, bố trí ngân sách hợp lý để đào tạo, bồi dưỡng nhân lực và trao đổi học tập kinh nghiệm tại các nước có trình độ khoa học về quản lý đất đai tiến tiến.

 

Triển khai việc lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các cấp đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối 2016 - 2020. Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp quốc gia và các vùng kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và tính liên kết liên ngành, liên vùng trên phạm vi cả nước.

 

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách pháp luật đất đai, ngăn chặn tình trạng đất đã được giao, được thuê nhưng không đưa vào sử dụng, để hoang hóa gây lãng phí, sử dụng kém hiệu quả, đầu cơ trong sử dụng đất đai; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sử dụng đất; tổ chức di dời các cơ sở gây ô nhiễm và các vi phạm quy hoạch xây dựng đô thị; công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT, Tổng cục Quản lý đất đai và của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về quỹ đất chưa sử dụng, chưa cho thuê, cho thuê lại tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, quỹ đất được nhà nước giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng tại các dự án khác để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp biết, tiếp cận đất đai khi có nhu cầu sử dụng đất.

 

Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh. Hoàn thiện cơ chế và đổi mới chính sách kinh tế, tài chính về đất đai; đẩy mạnh việc giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để tăng nguồn thu ngân sách; xây dựng bản đồ giá đất, giá đất các vùng giáp ranh, giá đất cụ thể tại các địa phương.

 

Điều tra cơ bản và đánh giá tài nguyên đất phục vụ quản lý, sử dụng đất bền vững thích ứng với BĐKH. Từng bước thực hiện việc xác định ranh giới, cắm mốc ngoài thực địa các khu vực đất cần bảo vệ như đất chuyên trồng lúa nước, đất có rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, các khu bảo tồn đa dạng sinh học, các khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.

 

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý đất đai từ trung ương đến địa phương, kiện toàn các tổ chức dịch vụ công (Văn phòng đăng ký đất đai và Tổ chức phát triển quỹ đất một cấp) theo quy định của Luật Đất đai 2013. Hoàn thiện việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn, chức danh cán bộ ngành quản lý đất đai.

 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính có liên quan đến đất đai, từng bước hiện đại hóa cung cấp dịch vụ công về đất đai theo hướng Chính phủ điện tử. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, công nghệ: Xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin đất đai hiện đại và đồng bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lĩnh vực quản lý đất đai.

 

Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trên cơ sở sử dụng linh hoạt các nguồn vốn trong và ngoài nước nhằm bổ sung các luận cứ khoa học để hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật đất đai tiến tới xây dựng Bộ Luật Đất đai vào năm 2020.

 


Nguồn tin: CTTĐT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất