Nỗ lực không ngừng cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Đăng lúc: Thứ hai - 18/12/2017 08:38 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Ngành đã tập trung đẩy mạnh phân cấp; không ngừng nỗ lực triển khai cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai và giao lưu trực tuyến với người dân, doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quản lý và sử dụng đất.
 
Quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phân cấp quản lý và nhằm phân định rõ quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước và đại diện chủ sở hữu nhà nước của các cấp về đất đai, Ngành đã trình Chính phủ về phân cấp theo hướng, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai trong phạm vi cả nước, quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh; chính quyền địa phương các cấp trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về quản lý nhà nước đối với đất đai trên địa bàn. Bộ máy hành chính quản lý đất đai ở Trung ương tập trung vào việc xây dựng chính sách, bảo đảm sự thống nhất về thể chế, giải quyết những vấn đề lớn mang tính quốc gia; những công việc, thủ tục thuộc phạm vi các địa phương do địa phương giải quyết.
Để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, Ngành đã đề xuất sửa đổi ngay trong Luật Đất đai năm 2013 và rà soát, sửa đổi các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Luật Đất đai năm 2013 quy định nguyên tắc chung về các loại thủ tục hành chính về đất đai và quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Các thủ tục hành chính khác, Luật giao Chính phủ quy định. Ngoài ra, Luật Đất đai năm 2013 còn bổ sung quy định các hình thức đăng ký đất đai trên giấy và đăng ký qua mạng có giá trị pháp lý như nhau; quy định xử lý trách nhiệm của người thực thi công vụ mà có hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính và thực thi chính sách, pháp luật về đất đai.
Để cụ thể hóa các quy định của Luật Đất đai, Ngành đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và các thông tư quy định chi tiết thi hành Luật theo hướng lồng ghép các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, tài chính, loại bỏ các thủ tục con; đơn giản hóa thành phần hồ sơ; quy định cụ thể việc cung cấp thông tin và luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục; trình Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo hướng giảm 30 thủ tục so với bộ thủ tục đã công bố trước đây (đối với nơi thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp), giảm 9 thủ tục (đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp); quy định hồ sơ thực hiện thủ tục đơn giản; bổ sung quy định giao dịch điện tử, đăng ký điện tử; đồng thời đề ra các giải pháp để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính không phiền hà, giảm chi phí, vừa phải hỗ trợ cho việc quản lý đất đai hiệu quả và tiết kiệm.
 Đối với địa phương, trong những năm qua, cơ quan quản lý đất đai đã rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp; tổ chức bộ phận một cửa để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đất đai; công khai, minh bạch các thủ tục và hướng dẫn rõ ràng để người dân chỉ phải đến một lần; đối với địa phương đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp, các tổ chức và người dân sử dụng đất được nộp hồ sơ tại các chi nhánh nơi gần nhất qua đó đã giúp tiết kiệm được chi phí đi lại trong quá trình thực hiện thủ tục, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương.


Nguồn tin: www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn