Long An: Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/05/2016 09:56 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, Sở Tài nguyên và Môi trường Long An đã hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc thực hiện việc kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong việc cấp Giấy; thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Long An.
Long An: Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Long An: Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cấp Giấy chứng nhận đạt trên 96%
Sở Tài nguyên và Môi trường Long An đã tổ chức làm việc với lãnh đạo UBND các huyện, thị xã và thành phố Tân An để đánh giá tình hình, giao chỉ tiêu và quán triệt, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giao Tổ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kiểm tra, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại địa phương.
Tính đến cuối năm 2015, toàn tỉnh Long An đã thực hiện đăng ký lần đầu tổng cộng 1.203.840 thửa đất, tương ứng diện tích 385.058,58 ha; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu 1.203.840 Giấy, tương ứng diện tích 385.058,58 ha (tổng diện tích cần cấp 397.778,78 ha), đạt tỷ lệ 96,80% so với tổng diện tích cần cấp; thực hiện đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận 473.636 thửa, tương ứng diện tích 171.734,16 ha.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Long An cũng đã tập trung triển khai thực hiện và từng bước đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện một cách có hiệu quả trong việc công khai, minh bạch và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng các cơ sở dữ liệu về đất đai.
Đến nay, Long An đã xây dựng hoàn thành mô hình cơ sở dữ liệu địa chính 03 đơn vị: thành phố Tân An, huyện Châu Thành và huyện Tân Trụ. Sở Tài nguyên và Môi trường Long An đã tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo mô hình tập trung, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện (tại huyện Châu Thành) và được đánh giá cao, đã đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả tích cực cho quản lý đất đai tại địa phương.
Hiện nay, Long An đã và đang tiếp tục triển khai thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn 02 huyện Bến Lức và Đức Hòa. Trong đó đã triển khai toàn bộ huyện Bến Lức, riêng huyện Đức Hòa đã triển khai một gói thầu số 7. Thời gian dự kiến đến ngày 30/6/2016 sẽ hoàn thành đưa sản phẩm vào sử dụng. Do khó khăn về kinh phí nên Long An chưa triển khai tiếp các gói thầu còn lại của huyện Đức Hòa.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Long An cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện ở tất cả các huyện, thị xã và thành phố Tân An theo chỉ đạo UBND tỉnh Long An tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 12/9/2012 về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Long An.
Cùng với đó, các địa phương đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, có các giải pháp đúng đắn và kịp thời, phù hợp với điều kiện hiện nay nên đã tác động tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các địa phương. Kết quả cấp Giấy chứng nhận cho mỗi loại đất đạt tỷ lệ cao, giúp công tác quản lý Nhà nước về đất đai có nề nếp, ổn định, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm công bằng, minh bạch trong các quan hệ về sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An.
Giải pháp nâng tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Long An cho biết, việc đầu tư kinh phí thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đã đáp ứng tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Long An theo hướng hiện đại trong giai đoạn hiện nay.  Theo đó, Long An đã xây dựng hệ thống lưới địa chính và lưới khống chế đo vẽ phục vụ tốt công tác đo đạc chi tiết thành lập bản đồ địa chính trên toàn khu đo.
Đồng thời, xây dựng hệ thống bản đồ địa chính (dạng giấy và số) gắn với hệ tọa độ quốc gia VN-2000 bằng phương pháp đo đạc trực tiếp chi tiết đến từng thửa đất đảm bảo độ chính xác và phù hợp với hiện trạng sử dụng đất; việc tổ chức đăng ký cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đối với từng thửa đất theo đúng quy định pháp luật về đất đai, góp phần cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngoài ra, xây dựng hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính hoàn chỉnh theo mô hình tập trung, thống nhất tiến tới xây dựng mô hình quản lý đất đai hiện đại, đa mục tiêu đáp ứng yêu cầu thông tin đất đai của các ngành, lĩnh vực và các giao dịch của người sử dụng đất; làm cơ sở để giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, góp phần bảo đảm ổn định, an toàn và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Long An.
Mặt khác, qua triển khai thiết kế kỹ thuật - dự toán thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đã nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành quản lý đất đai, với tinh thần phục vụ nhân dân, nhất là người sử dụng đất; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và nâng cao ý thức của người sử dụng đất về quyền, nghĩa vụ và chấp hành pháp luật về đất đai.
Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường Long An tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Long An thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính (nâng tỷ lệ), đăng ký cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính các xã còn lại của huyện Đức Hòa và 16/20 xã biên giới. Long An còn 31.614 thửa đất với diện tích 12.720,2 ha chưa được cấp Giấy chứng nhận lần đầu.
Để đạt được mục tiêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Long An tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An thực hiện rà soát, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân; tiếp tục thực hiện việc rà soát, tổ chức triển khai thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức để hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận lần đầu trên địa bàn tỉnh Long An.
Song song đó, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành hoặc UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tham mưu trình UBND tỉnh Long An rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn phù hợp thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.
Ngoài ra, định kỳ hàng tháng, quý, rà soát toàn bộ công tác cấp Giấy chứng nhận tại các phường, xã, thị trấn thuộc huyện; tổng hợp các trường hợp đang sử dụng đất mà không kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu hoặc không đăng ký biến động đất đai và kết quả về xử phạt cũng như buộc phải đăng ký theo quy định tại Điều 15 Nghị định 105/2009/NĐ-CP của Chính phủ đối với tất cả đối tượng sử dụng đất là tổ chức, hộ gia đình và cá nhân…

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin cũ hơn