Thông báo DS đủ điều kiện thi tuyển TP đăng ký đất đai

Đăng lúc: Thứ năm - 16/01/2020 23:38 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Thuỷ

CỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, CỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   

      Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 
THÔNG BÁO
Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển chức danh
Trưởng phòng Đăng ký đất đai, Cục Đăng ký đất đai

 
 
 
 
Căn cứ Công văn số 76/TCQLĐĐ-TCCB ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc phê duyệt danh sách dự thi tuyển chức danh Trưởng phòng Đăng ký đất đai, Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng Đăng ký đất đai, Cục Đăng ký đất đai thông báo danh sách 03 ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi tuyển vào chức danh Trưởng phòng Đăng ký đất đai, Cục Đăng ký đất đai, gồm:
1. Ông Trần Văn Tiến, sinh ngày 05/10/1983; Kỹ sư Quản lý đất đai; Phó Trưởng phòng Đăng ký đất đai, Cục Đăng ký đất đai.
2. Ông Nguyễn Khắc Thế, sinh ngày 16/12/1978; Thạc sĩ Quản lý khoa học - công nghệ; Phó Trưởng phòng Đo đạc bản đồ và Cơ sở dữ liệu đất đai, Cục Đăng ký đất đai.
3. Ông Đào Ngọc Tuyến, sinh ngày 06/6/1978; Thạc sĩ Quản lý đất đai; Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật-Công nghệ địa chính, Cục Đăng ký đất đai.
Hội đồng thi tuyển chức danh phòng Đăng ký đất đai, Cục Đăng ký đất đai thông báo để các cơ quan, đơn vị và các ứng viên liên quan được biết và chuẩn bị thi theo quy định; thời gian, địa điểm tổ chức thi sẽ được thông báo sau./.
Tác giả bài viết: Cục Đăng ký đất đai- TCQLĐĐ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn