Hà Nội: Sở TN&MT chọn nhà thầu thực hiện 4 gói thầu về đất đai

Đăng lúc: Thứ tư - 28/10/2015 09:46 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

“Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư) tự thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu được phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hoàn toàn chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu thể hiện trong nội dung hồ sơ trình duyệt”.
Hà Nội: Sở TN&MT chọn nhà thầu thực hiện 4 gói thầu về đất đai

Hà Nội: Sở TN&MT chọn nhà thầu thực hiện 4 gói thầu về đất đai

Đây là nội dung Quyết định số 5337/QĐ-UBND, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 4 gói thầu dự án Xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Hà Nội vừa được UBND TP.Hà Nội ban hành.
UBND TP.Hà Nội cũng nhấn mạnh việc đảm bảo thông tin về đấu thầu; lập, thẩm, định, phê duyệt dự toán các gói thầu được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại quyết định này làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu của dự án đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu phải theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu…
Đồng thời, phải kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống hồ sơ địa chính hiện có làm cơ sở xác định cụ thể khối lượng bản đồ phải thực hiện đo vẽ hoặc chỉnh lý theo các tỷ lệ, hồ sơ mốc giới của các đơn vị cần lập mới và chỉnh lý bổ sung đề hoàn thiện hồ sơ địa chính, hồ sơ mốc giới theo quy định. Các hạng mục công trình không được trùng với các hạng mục của các nhiệm vụ, dự án địa chính khác đang triển khai…
Cũng theo quyết định, hạng mục công việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán dự án Xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của thành phố Hà Nội hơn 102 triệu đồng; lập thiết kế thi công, dự toán chi tiết hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin hơn 458 triệu đồng; thẩm tra thiết kế thi công, dự toán chi tiết hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin 4,84 triệu đồng; thẩm định giá thiết bị hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin hơn 133,7 triệu đồng. Trước khi tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu, chủ đầu tư phải tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu đảm bảo chính xác, đúng quy định pháp luật có liên quan.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn