Nhiều đề xuất sửa đổi về giá đất

Đăng lúc: Thứ hai - 28/11/2022 09:11 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển cho thu nhập cao”, trên cơ sở rà soát những bất cập, chồng chéo trong các luật liên quan giá đất, trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã sửa đổi, bổ sung nhiều vấn đề như: Bỏ khung giá đất, sửa đổi nguyên tắc định … tại các Điều 129, 130, 131 (Dự thảo Luật).

 

Cụ thể, sửa đổi nguyên tắc định giá đất cho phù hợp với thực tế, theo đó: Việc định giá đất phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây: Theo mục đích sử dụng đất định giá; Theo thời hạn sử dụng đất; Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường; Tuân thủ đúng quy chuẩn, phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất theo quy định của pháp luật; Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ, trung thực, khách quan của kết quả định giá đất giữa cơ quan định giá, cơ quan thẩm định và cơ quan quyết định.”

Bên cạnh đó, bổ sung quy định việc giao Chính phủ quy định cụ thể về quy chuẩn, phương pháp định giá đất, quy trình kiểm tra, giám sát việc xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể; Bỏ khung giá đất theo yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW.

 Đổi mới phương pháp xây dựng bảng giá đất trên cơ sở nguyên tắc, quy chuẩn, phương pháp định giá đất, giá đất phổ biến trên thị trường và biến động giá đất; Bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm. Bảng giá đất quy định giá các loại đất theo vị trí. Đối với khu vực đã có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thị trường thì xây dựng bảng giá đất theo vùng giá trị đất, giá thửa đất chuẩn.

Ảnh minh họa

Bổ sung quy định các trường hợp được áp dụng bảng giá đất gồm: Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; Tính tiền sử dụng đất tăng thêm đối với những trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, không đưa đất vào sử dụng; Tính giá khởi điểm đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Bổ sung quy định giao Chính phủ quy định cụ thể nguyên tắc xác định mức thu ổn định trong 5 năm và không vượt quá 20 % so với kỳ trước phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương để xác định nghĩa vụ tài chính đất đai đối với các trường hợp thu thuế, thu tiền sử dụng đất trong hạn mức, phí và lệ phí.

Về giá đất cụ thể, Dự thảo, sửa đổi về giá đất cụ thể theo hướng quy định vai trò của cơ quan định giá đất cấp tỉnh (khoản 1 Điều 131); bổ sung một số trường hợp áp dụng giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết mà ảnh hưởng đến hệ số sử dụng đất; cho phép chuyển hình thức sử dụng đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với phương án đấu giá đất áp dụng cho tổ chức tham gia đấu giá; xác định giá khởi điểm để đấu thầu dự án sử dụng đất (khoản 2 Điều 131).

Bổ sung quy định giao Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng các phương pháp để định giá đất cụ thể. Đối với khu vực đã có bảng giá đất tới từng thửa đất theo vùng giá trị đất, giá thửa đất chuẩn thì việc định giá đất cụ thể được xác định theo bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm định giá (khoản 3 Điều 131).Những tin cũ hơn