Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và hoàn thành nhiệm tốt vụ năm 2018

Đăng lúc: Chủ nhật - 30/12/2018 22:09 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và hoàn thành nhiệm tốt vụ năm 2018

Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và hoàn thành nhiệm tốt vụ năm 2018

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Kinh tế và Phát triển qũy đất. Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất.
Tại Hội nghị, đại diện Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất đã có báo cáo về những kết quả Cục đã đạt được trong năm 2018, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thành việc rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Đất đai năm 2013 về các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của Cục: giá đất, bồi thường về đất và phát triển quỹ đất; Phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và HTQT tham gia tổ chức hội thảo phục vụ sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai về giá đất tại Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Đất đai, Hiệp hội thẩm định giá bất động sản Nhật Bản tổ chức; Chủ trì tham mưu Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức hội thảo của Bộ và xây dựng báo cáo, đề xuất đổi mới phương pháp định giá đất; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Tổng cục, Bộ đã tổ chức thẩm tra 12 Khung chính sách của 12 Dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án liên quan đến địa bàn nhiều tỉnh (hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 10 Khung chính sách); Chỉ đạo các địa phương báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai năm 2013 tại các địa phương (Đến nay đã tổng hợp báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai năm 2013 của 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); Chỉ đạo các địa phương báo cáo và đề xuất kiện toàn Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (đến nay đã tổng hợp báo cáo đánh giá thực trạng về mô hình, chức năng nhiệm vụ, tình hình hoạt động và đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất của 42 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung); Xây dựng để Tổng cục trình Bộ báo cáo tình hình sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp sau cổ phần hóa (Báo cáo số 26/BC-BTNMT ngày 04/5/2018); Thực hiện Đề án "Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư"; Tham gia thực hiện dự án "Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất dựa trên VietLIS" đối với Hợp phần về giá đất tại các tỉnh...

Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất.
Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Cục báo cáo, Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính đã biểu dương những kết quả mà Cục đã đạt được trong năm 2018, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ mà Cục phải thực hiện tốt hơn nữa trong năm 2019, trong đó, yêu cầu tập thể lãnh đạo Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để chỉ đạo hoàn thành khối lượng công việc, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ được giao trong năm 2019.
Thay mặt đơn vị, Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất Nguyễn Đình Thọ đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính và thể hiện quyết tâm, nỗ lực, tập trung sự đoàn kết của cán bộ, công chức thuộc Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất để tiếp tục triển khai và hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2019./. 
Tác giả bài viết: Minh Thùy

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn