Xác định mục tiêu đưa nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Đăng lúc: Thứ năm - 26/11/2020 16:46 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Xác định mục tiêu đưa nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Xác định mục tiêu đưa nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nội dung quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tổng cục Quản lý đất đai đã tập trung chỉ đạo cải cách đồng bộ các nội dung về CCHC, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân; đưa nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội baền vững.

Cải cách, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp

Theo ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tổng cục đã chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách đồng bộ các nội dung về CCHC, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, việc rà soát, cắt giảm các thủ tục được thực hiện lồng ghép vào trong quá trình dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó riêng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trình Chính phủ ký ban hành đã cắt giảm thời gian thực hiện một số thủ tục xuống còn một nửa so với trước đây.

 
 
 
 
 

Giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: MH

Đồng thời, rà soát, chuẩn hóa thống nhất danh mục thủ tục hành chính về đất đai, trình Bộ ban hành Quyết định số 634 ngày 29/3/2016 về công bố thủ tục hành chính và thực hiện đánh giá tác động của các thủ tục hành chính phát sinh trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.Bên cạnh đó, Tổng cục cũng tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính về đất đai đã công bố, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tham mưu trình Bộ ban hành Công văn số 1415 ngày 21/4/2016 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai để sửa đổi theo hướng cải cách, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Tổng cục cũng tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách đồng bộ các nội dung về CCHC, trong đó, tổ chức thực hiện rà soát các thủ tục về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 về tăng cường các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Cũng theo ông Mai Văn Phấn, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc đã được đẩy mạnh. Tổng cục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 9/8/2018 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc sử dụng văn bản điện tử có xác thực chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Hiện nay, toàn bộ văn bản đi, đến đã được thực hiện xử lý, cập nhật hoàn toàn trên hệ thống hồ sơ công việc.

Qua đó, cải cách trong thủ tục hành chính về đất đai đã đem lại hiệu quả tích cực, được xã hội ghi nhận. Cụ thể, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) cho thấy tỷ lệ người dân phản ánh có tình trạng nhũng nhiễu trong thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận năm 2018 giảm 29% so với năm 2015, chất lượng dịch vụ cung cấp dịch vụ công trong cấp Giấy chứng nhận tăng từ 2,64 điểm năm 2016 lên 3,49 điểm (thang điểm 4) năm 2018.

Trong 4 năm (2015 - 2020), đã đưa hơn 63 nghìn ha đất chưa sử dụng vào các mục đích phát triển kinh tế - xã hội; chuyển dịch gần 76 nghìn ha đất cho phát triển hạ tầng, sản xuất kinh doanh, phát triển đô thị. Tình trạng sử dụng lãng phí đất đai đã được khắc phục căn bản, xử lý, thu hồi, hủy bỏ hơn 1.500 dự án với diện tích gần 30 nghìn ha...

Đặc biệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và Kế hoạch hành động của Bộ TN&MT về thực hiện Nghị quyết này, Tổng cục xây dựng hoàn thành tài liệu hướng dẫn đánh giá, xếp hạng Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) trình Bộ TN&MT ban hành gửi các Bộ, ngành và địa phương.

Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, Chỉ số Đăng ký tài sản đạt 71,1/100 điểm, xếp hạng 64/190 quốc gia.

 
 

Khu đô thị đáng sống nhờ có không gian xanh. Ảnh: MH

Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về đất đai

Tổng Cục trưởng Lê Thanh Khuyến cho biết, trong giai đoạn 2020 - 2025 ngành Quản lý đất đai sẽ tập trung các nguồn lực để cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về đất đai, xây dựng hệ thống thông tin đất đai hiện đại, thống nhất, tập trung trong cả nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý của ngành và yêu cầu của Chính phủ điện tử.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III của Tổng cục Quản lý đất đai giai đoạn 2020 - 2025 vừa mới diễn ra, Thứ trưởng Lê Minh Ngân biểu dương các kết quả đã đạt được của Tổng cục Quản lý đất đai, đồng thời, yêu cầu Tổng cục cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo để hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về đất đai thông qua việc tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về chính sách đất đai; tổng kết Luật Đất đai năm 2013 để làm cơ sở cho việc hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách pháp luật về đất đai.

Theo Thứ trưởng, trước bối cảnh nền kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển đổi và hội nhập sâu rộng quốc tế; các quan hệ kinh tế - xã hội biến chuyển khá năng động, do đó, đòi hỏi các chính sách, trong đó, chính sách liên quan đến đất đai cần hoàn thiện theo hướng phù hợp với thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và yêu cầu của thực tiễn nhằm tạo động lực mới cho phát triển. Tăng cường tính công khai, minh bạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, Tổng cục đã xây dựng trình Bộ trình Chính phủ ban hành 15 Nghị định (trong đó, có 12 Nghị định ban hành mới và 3 Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định); 34 Thông tư của Bộ TN&MT trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai. Ngoài ra, đã trình Quốc hội và Chính phủ ban hành các Nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực đất đai: Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị...

Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn