Sơn La: Cắt giảm thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực TN&MT từ 10-30%

Đăng lúc: Thứ năm - 13/12/2018 03:20 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, năm 2018, Sở TN&MT Sơn La tiếp tục tập trung rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong tất cả các lĩnh vực theo hướng giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Sở từ 10%-30%. Chủ động đề xuất tổ chức triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm (PCI)…
Sở TN&MT đã nỗ lực rà soát, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Sở từ 10%-30%
Sở TN&MT Sơn La đã nỗ lực rà soát, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Sở từ 10%-30%
Ông Phạm Văn Thi, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La cho biết: Để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả cao, ngay từ đầu năm 2018, Sở TN&MT Sơn La đã ban hành nhiều kế hoạch về việc đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức. Chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện rà soát và lập danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở TN&MT ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Rà soát, đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin, để đề xuất thay thế trang thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Rà soát đội ngũ cán bộ chuyên môn để bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Nâng cao trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính của đơn vị.
Bên cạnh đó, Sở đã tập trung quán triệt đầy đủ công tác cải cách hành chính tới cán bộ, công chức và người lao động toàn ngành. Hình thức tuyền truyền trên công thông tin điện tử của Sở; tuyên truyền lồng ghép với các hội nghị, các cuộc họp giao ban của Sở.  Đồng thời, thường xuyên phối hợp với Báo TN&MT đưa tin về các hoạt động của Sở, nhất là công tác tổ chức triển khai