Bình Dương: Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2014

Đăng lúc: Thứ hai - 05/10/2015 21:59 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013; Chỉ thị số 21/CT-TTg của Chính phủ; Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT, Kế hoạch số 02/KH-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch số 3715/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã tích cực triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.
Bình Dương: Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2014

Bình Dương: Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2014

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã xác định tài liệu, số liệu kiểm kê đất đai năm 2014 phải bảo đảm được lập theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; số liệu tổng hợp phải chính xác, trung thực, đúng thực tế tại thời điểm kiểm kê; việc kiểm kê đất đai năm 2014 cần phải được đổi mới nội dung, phương pháp, tổ chức thực hiện để kiểm soát chặt chẽ kết quả điều tra kiểm kê thực địa, nâng cao chất lượng thực hiện, khắc phục hạn chế, tồn tại của các kỳ kiểm kê trước đây.
Kết quả kiểm kê đất đai và tình hình sử dụng đất
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương cho biết, được sự chỉ đạo, quan tâm xuyên suốt của UBND tỉnh Bình Dương, hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai, sự phối hợp của các cấp, các ngành có liên quan củng với sự nỗ lực thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường, công tác kiểm kê đất đai năm 2014 đã hoàn thành đạt chất lượng theo yêu cầu góp phần phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của các ngành, các cấp và của địa phương.
Trong đó, kết quả kiểm kê đất đai năm 2014 đạt chất lượng và độ chính xác cao; sản phẩm hoàn thành đầy đủ các biểu mẫu theo quy định; tài liệu, số liệu kiểm kê đất đai năm 2014 được lập đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; số liệu được tổng hợp chính xác, trung thực, đúng thực tế tại thời điểm kiểm kê; nội dung, phương pháp kiểm kê được đổi mới, ứng dụng nhiều phần mềm chuyên ngành; xác định đúng hiện trạng diện tích đất tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bình Dương; xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về diện tích từng loại đất, từng loại đối tượng sử dụng đất.
Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nhóm đất nông nghiệp giảm, nhóm đất phi nông nghiệp tăng chủ yếu là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp… Công tác chỉnh lý, đo đạc, lập bản đồ địa chính được hoàn thành; công tác đăng ký và cấp GCNQSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã cơ bản hoàn thành, đạt tỷ lệ 99,50% diện tích cần cấp trên địa bàn tỉnh.
Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở Bình Dương được triển khai thực hiện sớm, nghiêm túc, đúng quy định, làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, góp phần tích cực vào việc phân bổ và sử dụng đất đất đai ngày càng hợp lý; công tác giao đất, cho thuê đất đi vào nề nếp, các đối tượng được giao đất, cho thuê đất sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và đúng mục đích được giao theo quy định của Luật Đất đai.
Công tác thanh, kiểm tra của Bình Dương được quan tâm thường xuyên và chú trọng thực hiện, đã phân loại và tập trung kiểm tra các vụ việc giao đất, cho thuê đất không đúng thẩm quyền, sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm đất công. Qua thanh tra, đã ngăn ngừa, phát hiện xử lý các vi phạm, nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của địa phương trong việc nhận thức đầy đủ hơn về các quy định của pháp luật, hạn chế vi phạm. Đất công do xã quản lý bị lấn chiếm đã được thu hồi, giao lại cho UBND cấp xã quản lý và sử dụng đúng mục đích theo quy định của Luật Đất đai.
Công tác cải cách thủ tục hành chính được triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và liên tục, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Từng  bước hiện đại hóa bộ máy Hành chính công, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong thực thi nhiệm vụ. Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai được rút ngắn hơn so với trước đây, giảm thiểu sự chờ đợi của người dân và doanh nghiệp. Chất lượng giải quyết hồ sơ được nâng cao, được thống nhất chuyên môn từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố.
Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, lập hồ sơ địa chính ở Bình Dương cơ bản đã hoàn 03 cấp tỉnh, huyện, xã, hình thành một hệ thống thông tin đất đai để đưa vào quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng theo quy định, phục vụ cơ bản nhu cầu công việc và nhu cầu của nhân dân; xây dựng được mô hình bản đồ địa chính dùng chung cho các đơn vị được phép sử dụng bản đồ địa chính theo quy định. Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào công tác quản lý Nhà nước, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, các phần mềm chuyên dụng trong công tác chuyên môn.
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương cho hay, để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cần phải có những giải pháp thực hiện. Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, hoàn thiện bộ hồ sơ địa chính ở các cấp; xây dựng mạng thông tin đất đai từ tỉnh đến xã và các đơn vị có liên quan, đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của ngành và của người dân. Sớm hoàn thành Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” nhằm tránh các trường hợp chồng ranh, hở ranh và tranh chấp ranh địa giới hành chính.
Song song đó, tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai để người dân sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các địa phương trên địa bàn tỉnh trong thực thi nhiệm vụ, trong việc tham mưu cho UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai; thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp sai phạm trong quản lý và sử dụng đất như: chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đất, chuyển nhượng, tặng cho.
Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; nắm bắt kịp thời các phát sinh khách quan về nhu cầu sử dụng đất để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp; phát hiện những bất hợp lý trong sử dụng đất của từng ngành để có những tác động kịp thời nhằm hạn chế tiêu cực trong quá trình sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy đối với diện tích còn lại. Hỗ trợ và bảo vệ diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; thực hiện tốt chính sách về nhà ở xã hội phù hợp với điều kiện phát triển của từng địa phương.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương nhấn mạnh, kiểm kê đất đai là công tác được thực hiện định kỳ 5 năm, giúp UBND các cấp thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đồng thời, kiểm kê đất đai là cơ sở để cấp Ủy đảng, chính quyền địa phương định hướng đường lối phát triển kinh tế, xã hội và có những điều chỉnh khi cần thiết. Số liệu kiểm kê đất đai làm cơ sở pháp lý cho các địa phương trong việc quản lý thông tin biến động các loại đất, từng bước điều chỉnh những yếu kém trong quản lý sử dụng, phát huy những ưu điểm trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất từng thời kỳ, làm nền tảng để thực hiện cho các kỳ kiểm kê đất đai tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Xem nhiều nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn