Đôn đốc thống kê và lập kế hoạch sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ ba - 22/11/2022 00:18 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Đôn đốc thống kê và lập kế hoạch sử dụng đất

Đôn đốc thống kê và lập kế hoạch sử dụng đất

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 3449/UBND-KT yêu cầu các địa phượng trong tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023.

 

Tỉnh Sơn La yêu cầu, việc thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình kỹ thuật tại Thông tư số 01/2021/TTBTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Định mức lập dự toán dự án theo Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 6/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh Sơn La.

Theo đó, các huyện và thành phố Sơn La được yêu cầu khẩn trương thực hiện rà soát, lập danh mục công trình dự án có nhu cầu sử dụng đất cần phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/12/2022.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La cũng vừa đề nghị UBND các huyện, thành phố về việc phối hợp triển khai thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát thực tế các trường hợp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai để xác định và chỉnh lý bản đồ khoanh đất với các trường hợp biến động về loại đất, loại đối tượng quản lý sử dụng đất trong năm 2022.

Xác nhận các trường hợp biến động đất đai đã hoàn thành thủ tục hành chính nhưng chưa thực hiện trong thực tế vào bảng tổng hợp các trường hợp biến động do Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến; Kiểm tra, hoàn thiện, trình duyệt, in sao và giao nộp báo cáo kết quả thống kê đất đai cấp xã.

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan cung cấp, rà soát các thửa đất có biến động về loại đất, loại đối tượng sử dụng đất, đối tượng quản lý đất đã thực hiện xong thủ tục hành chính về đất đai trong năm thống kê, từ hồ sơ địa chính và các hồ sơ thủ tục về đất đai liên quan gửi UBND cấp xã, Văn phòng Đăng ký đất đai để thực hiện thống kê năm 2022.

Tiếp nhận, kiểm tra số liệu thống kê đất đai cấp xã, chỉ đạo cấp xã chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký duyệt báo cáo kết quả thống kê đất đai trên địa bàn huyện theo quy định. Gửi UBND tỉnh, qua Sở Tài nguyên và Môi tường trước ngày 1/2/2023.

 

 

K.An


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin cũ hơn