Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Đăng lúc: Thứ ba - 22/11/2022 00:16 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La vừa ban hành Hướng dẫn số 335/HD-STNMT ngày 9/11/2022, hướng dẫn giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

 

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn các nội dung liên quan đến đối tượng, hạn mức hỗ trợ, nội dung thực hiện hỗ trợ đất ở, đất sản xuất nông nghiệp đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hộ người dân tộc Kinh nghèo sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang thiếu đất ở, đất sản xuất nông nghiệp.

Trên cơ sở các nội dung Hướng dẫn, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai rà soát, tổng hợp danh sách các hộ gia đình, cá nhân được hưởng chính sách và thực hiện công tác hỗ trợ theo thẩm quyền; rà soát, cập nhật bổ sung Kế hoạch sử dụng đất hàng năm để có căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách. Đồng thời, theo thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc tổ chức thực hiện, nếu vượt quá thẩm quyền có báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để được hỗ trợ, giải đáp.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La cũng đề nghị Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, giám sát việc giao đất ở, đất sản xuất cho hộ gia đình theo đúng đối tượng thụ hưởng chính sách.

 

 

K.Anh


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin cũ hơn