Danh sách chuyên mục
Giấy chứng nhận  Quản lý nhà cửa 
Quy hoạch, kế hoạch  Quy định chung 
Quy định khác  Tài chính - đấu thầu 
Tài chính đất đai  Thu hồi bồi thường 
Thủ tục hành chính  Văn bản dự thảo 
Vi phạm, khiếu tố  Đất chuyên dùng 
Đất nông nghiệp  Đất ở 
Điều chỉnh địa giới hành chính    

Tìm kiếm văn bản

Danh sách văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tăng dần Thể loại
Sắc lệnh 78-SL năm 1949 14/07/1949  Ấn định mức địa tô từ 14/07/1949  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 146-SL năm 1949 24/12/1949  Ấn định thuế suất thuế điền thổ năm 1950  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 15 năm 1946 30/01/1946  Bãi bỏ thuế thổ trạch ở thôn quê  Thông tư liên ngành 
Số 40-SL năm 1951 15/07/1951  Ban hành điều lệ tạm thời thuế nông nghiệp  Thông tư liên ngành 
Số 03-SL năm 1951 06/02/1951  Bỏ việc thu thóc quân lương 10% vào các loại ruông đất năm 1951  Thông tư liên ngành 
Số 13-SL năm 1951 01/05/1951  Cải cách chế độ đảm phụ, bãi bọ thuế về nông nghiệp   Thông tư liên ngành 
Số: 2105/BTNMT-TCQLĐĐ 10/06/2010  Công văn hướng dẫn xây dựng Dự án và Dự toán kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020  Công văn 
Dự thảo TTLT (Sửa lần 11 ngày 28.5.2010) 28/05/2010  Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí đo đạc xác định diện tích đất, xác định giá đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai  Thông tư liên tịch 
Sắc lệnh 79 năm 1946 29/05/1946  Giảm 15% thuế biểu thuế điền thổ ấn định trong sắc lệnh 78 năm 1946 cho nhân dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên  Thông tư liên ngành 
Số - 17/1999/QH10 21/12/1999  Luật sửa đổi, Bổ Sung một số điều của luật thế chuyển quyền sử dụng đất   Luật 
Luật 22/06/1994  Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất   Luật 
Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993 10/07/1993  Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 10/07/1993  Luật 
Luật đất đai năm 1987 29/12/1987  Luật đất đai ngày 29/12/1987 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   Luật 
Số 15/2003/QH11 17/06/2003  Nghị quyết của Quốc hội số 15/2003/NQ-QH11 về việc miễn, giảm thuế nông nghiệp   Nghị quyết 
Số 131/2009/NQ-HĐND 10/12/2009  Nghị quyết về việc quy định giá đất các loại năm 2010 trên địa bàn tỉnh Nam Định  Nghị quyết 
Số 80/CP năm 1993 06/11/1993  Nghị định của chính phủ ngày 06/11/1993 quy định khung giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi  Nghị định 
Số 73-CP năm 1993 25/10/1993  Nghị định của chính phủ ngày 25/10/1993 quy định chi tiết việc phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp   Nghị định 
Số 19/2000/NĐ-CP 08/06/2000  Nghị định của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế chuyển quyền sử dụng đất  Nghị định 
Số 170/2003/NĐ-CP 25/12/2003  Nghị định của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giá   Nghị định 
Số 129/2003/NĐ-CP 17/06/2003  Nghị định của Chính phủ Quy đinh chi tiết thi hành nghi quyết số 15/2003/QH11 của quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp  Nghị định 
Số 73-CP 25/10/1993  Nghị định của Chính Phủ quy định chi tiết việc phân hạng đất tính thuế sử dụng đất Nông nghiệp  Nghị định 
Số 94-CP 25/08/1994  Nghị định của Chính Phủ quyết định chi tiết thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất và Pháp lệnh sửa đổi, bổ xung một số điều của pháp lệnh về thuế nhà, đất  Nghị định 
Số 142/2005/NĐ-CP 14/11/2005  Nghị định của Chính phủ số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, Thuê mặt nước   Nghị định 
Số 188/2004/NĐ-CP 16/11/2004  Nghị định của Chính Phủ số 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung các loại đất   Nghị định 
Số 74-CP 25/10/1993  Nghị định của Chính Phủ số 74-CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 quy định chi tiết thi hành luật thuế sử dụng đất Nông nghiệp   Nghị định 
Số 147/2006/NĐ-CP 01/12/2006  Nghị định của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 68/1998/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi )  Nghị định 
Số 13/2006/NĐ-CP 24/01/2006  Nghị định của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất  Nghị định 
Số 339-HDBT năm 1992 22/09/1992  Nghị định của hội đồng bộ trưởng ngày 22/09/1992 về việc thi hành pháp lệnh về thuế nhà, đất  Nghị định 
Số 25-HDBT năm 1983 30/03/1983  Nghị định của hội đồng bộ trưởng ngày 30/03/1983 quy định chi tiết thi hành thuế nông nghiệp   Nghị định 
Số 45/NĐ-CP 15/05/2014  Nghị định Quy định về thu tiền sử dụng đất  Nghị định 
Số 123/2007/NĐ-CP 27/07/2007  Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất  Nghị định 
Sắc lênh 219 năm 1948 20/08/1948  Phụ thu kháng chiến  Thông tư liên ngành 
Số 1056-TTg năm 1956 22/09/1956  Quy định những nguyên tắc về thu thuế nông nghiệp ở miền núi   Nghị định 
Sắc lệnh 26 năm 1947 28/02/1947  Quy định số bách phân phụ thu  Thông tư liên ngành 
Số 626/NQ-TVQH năm 1968 14/11/1968  Quyết nghị của ủy ban thường vụ quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 14/11/1968 về việc tiếp tục thi hành thuế nông nghiệp 1968  Quyết nghị 
Số 213/NQ-TVQH năm 1963 18/12/1963  Quyết định của ban thường vụ Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 18/12/1963 về việc tính thuế nông nghiệp   Quyết định 
Số 12/2007/QĐ-BTNMT 02/08/2007  Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp  Quyết định 
Số 07/2007/QĐ-BTNMT 27/02/2007  Quyết định của Bộ tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  Quyết định 
Số 11/2007/QĐ-BTNMT 02/08/2007  Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện đồng thời cho nhiều người sử dụng đất  Quyết định 
Số 14/2003/QĐ-BTNMT 20/11/2003  Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  Quyết định 
Số 22/2003/QĐ-BTC 18/02/2003  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài Chính số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2003 về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tọa vốn xây dựng cơ sở hạ tầng  Quyết định 
Số 2746/QĐ-BTC 16/08/2006  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài Chính số 2476/QĐ-BTC ngày 16 tháng 08 năm 2006 về việc đính chính thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02/08/2006 của Bộ Tài Chính  Quyết định 
Số 245/2003/QĐ-TT g 18/11/2003  Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ số 245/2003/QĐ-TTG ngày 18 tháng 11 năm 2003 về việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất đối với hộ gia đình, cá nhân của các xã thuộc chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên  Quyết định 
Số 64/1998/QĐ-TTG 21/03/1998  Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ số 64/1998/QĐ-TTG về việc giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước  Quyết định 
Số 118/1996/QĐ-TTG 27/02/1996  Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở  Quyết định 
Số 161/2005/QĐ-TT g 30/06/2005  Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc mở rộng thí điểm cơ sở sản xuất kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất trong nước; thuế tài nguyên; thuế nhà, đất; thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế môn bài  Quyết định 
Số 74/2005/QĐ-TTG 06/04/2005  Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi các tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch  Quyết định 
Số 201/NQ-TVQH năm 1966 18/01/1966  Quyết định của ủy ban thường vụ quốc hội nước Viêt Nam dân chủ cộng hòa ngày 18/01/1966 về việc tiêp tục thi hành thuê snông nghiệp   Quyết định 
Số 108 NQ/TVQH năm 1962 23/05/1962  QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 108 NQ/TVQH NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 1962 VỀ VIỆC TÍNH THUẾ LÃI SUẤT CHO NÔNG DÂN   Quyết định 
Số: 17/2009/QĐ-UBND 10/06/2009  Quyết định quy định mức trích và quản lý tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại và các dự án khu đô thị mới để tạo Quỹ Phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang  Quyết định 
Sắc lệnh 75-SL năm 1949 01/07/1949  Sắc lệnh về ruộng đất và tài sản phụ thuộc tịch thu của những phạm nhân bị kết án về các tội làm phương hại đến nền độc lập quốc gia  Thông tư liên ngành 
Số 1119-TTg năm 1956 06/11/1956  Sửa đổi nghị định số 1056-TTg ngày 22/09/1956 quy định những nguyên tắc thu thuế nông nghiệp ở miên núi  Nghị định 
212 - SL ngày 20/11/1948 20/11/1948  Sửa đổi thuế biểu thuế điền thổ  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 138-SL năm 1950 19/09/1950  Sửa đổi điều 7 bộ luât thuế trực thu ấn định cách thức đánh thuế đất  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 27 năm 1947 28/02/1947  Thể thức ấn định thuế trực thu trong thời kỳ kháng chiến  Thông tư liên ngành 
Số 51-TC/TCT năm 1992 01/10/1992  Thông tư của bộ Tài Chính ngày 01/10/1992 hướng dẫn thi hành các quy định về tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển tại quyết định số 210A TC/VP ngày 01/04/1990 của bộ Tài Chính  Thông tư 
Số 58-TC/TCT năm 1991 24/10/1991  Thông tư của Bộ Tài Chính ngày 24/10/1991 hướng dẫn bổ sung một số vấn đề về thuế nhà đất   Thông tư 
Số 53-TC/TCT năm 1991 28/09/1991  Thông tư của Bộ Tài Chính ngày 28/09/1991 hướng dẫn thi hành pháp lệnh của hôi đồng nhà nước và nghị định của hội đồng bộ trưởng về thuế nhà đất   Thông tư 
Số 75-TC/CTN năm 1987 29/12/1987  Thông tư của bộ tài chính ngày 29/12/1987 hướng dẫn thi hành nghị định số 222-HDBT ngày 05/12/1987 của hội đồng bộ trưởng về lệ phí trước bạ và lệ phí chứng thư  Thông tư 
Số 38 TT/LB năm 1992 18/08/1992  Thông tư của liên bộ Tài Chính - Quản Lý Ruộng Đất ngày 18/08/1992 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong ngành quản lý đất đai  Thông tư liên bộ 
Số: 04 /2010/TTLT- BTNMT- BNV 02/02/2010  Thông tư hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất  Thông tư liên tịch 
Số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC 08/01/2010  Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất
 
Thông tư liên tịch 
Số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT 30/03/2010  Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghệp môi trường  Thông tư liên tịch 
Số: 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC 08/01/2010  Thông tư liên tịch hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Thông tư liên tịch 
Số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC 08/01/2010  Thông tư liên tịch hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Thông tư liên tịch 
Số 50/TC-TCDN năm 1993 03/07/1993  Thông tư ngày 03/07/1993 của bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành các quy định về tiền thuê đất, mặt nước và mặt biển đối với các dự án đầu tư nước ngoài  Thông tư 
107/QĐ-BTNMT 19/01/2012  Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
 
Quyết định 
Số 96-SL năm 1952 14/06/1952  Về việc sửa đổi bản điều lệ tạm thời thuế nông nghiệp  Thông tư liên ngành 
Số: 87/2009/QĐ-UBND 10/07/2009  Về việc sửa đổi, bổ sung giá đất tại một số đường, phố ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND thành phố Hà Nội về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009  Quyết định 
Số: 81/2009/QĐ-UBND 22/06/2009  Về việc: Sửa đổi Điều 9 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND Thành phố quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội  Quyết định 
Sắc lệnh 63-SL năm 1949 18/06/1949  Xác định thuế biểu thuế điền thổ và các bách phân phụ thu vào thuế điền thổ và thuế môn bài  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 78 năm 1946 29/05/1946  Xác định thuế biểu điền thổ ở Trung Bộ  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 69 năm 1946 16/05/1946  Xác định thuế biểu điền thổ trong toàn hạt Bắc Bộ  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 16-SL năm 1949 12/03/1949  Xóa thuế điền thổ năm 1948 cho các huyện thuộc Nam phần tỉnh Bắc Ninh  Thông tư liên ngành 
Sắc lệnh 96-SL năm 1950 22/05/1950  Định thuế biểu lũy tiến để thu thuế điền thổ bằng thóc  Thông tư liên ngành 

Tìm kiếm
Đăng nhập

Bạn quên mật khẩu?
Tạo một tài khoản
Liên kết web
Bộ tài nguyên và môi trường Viện Nghiên Cứu Địa Chính
Cục Đo Đạc và Bản Đồ Cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam
Cục Quản Lý Tài Nguyên Nước Hội Bảo vệ Thiên Nhiên và Môi Trường