TÌM KIẾM VĂN BẢN:   Tìm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
68/2022/TT-BTC 10/11/2022

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Tải về
12/2022/TT-BTNMT 23/10/2022

Thông tư sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường

Tải về
10/2022/TT-BTNMT 28/09/2022

Thông tư về danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Hà Nội

Tải về
68/2022/NĐ-CP 21/09/2022

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
56/2022/TT-BTC 15/09/2022

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Tải về
59/2022/NĐ-CP 04/09/2022

Nghị định Quy định về định danh và xác thực điện tử

Tải về
53/2022/NĐ-CP 14/08/2022

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Tải về
12/2022/TT-BTTTT 11/08/2022

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (cập nhật)

Tải về
47/2022/TT-BTC 28/07/2022

Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025

Tải về
09/2022/TT-BTNMT 25/07/2022

Thông tư quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Tải về
1607/QĐ-BTNMT 19/07/2022

Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025

Tải về
05/2022/TT-BTNMT 29/06/2022

Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

Tải về
44/2022/NĐ-CP 28/06/2022

Nghị định về xây dựng quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Tải về
42/2022/NĐ-CP 23/06/2022

Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Tải về
01/TB-TCQLĐĐ 20/06/2022

Việc quản lý, sử dụng đất đối với dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất, các dự án có sử dụng đất được cho gia hạn hoặc bị chấm dứt hoạt động đầu từ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải về
41/2022/NĐ-CP 19/06/2022

Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Tải về
10/2022/TT-BKHĐT 14/06/2022

Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Tải về
38/2022/NĐ-CP 11/06/2022

Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Tải về
34/2022/NĐ-CP 27/05/2022

Nghị định Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

Tải về
35/2022/NĐ-CP 27/05/2022

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Tải về
Dự thảo xin ý kiến 30/03/2022

Dự thảo xin ý kiến BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI (PHIÊN BẢN 2.0)

Tải về
Dự thảo thông tư xin ý kiến 22/03/2022

Dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất

Tải về
326/QĐ-TTG 08/03/2022

Quyết định phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025

Tải về
313/QĐ-TTG 06/03/2022

Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

Tải về
03/2022/TT-BTNMT 27/02/2022

Thông tư ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Tải về
02/VBHN-BTNMT 27/02/2022

Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính

Tải về
03/VBHN-BTNMT 27/02/2022

Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về bản đồ địa chính

Tải về
04/VBHN-BTNMT 27/02/2022

Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Tải về
05/VBHN-BTNMT 27/02/2022

Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

Tải về
06/VBHN-BTNMT 27/02/2022

Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp

Tải về
07/VBHN-BTNMT 27/02/2022

Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Tải về
08/VBHN-BTNMT 27/02/2022

Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
09/VBHN-BTNMT 27/02/2022

Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Tải về
10/VBHN-BTNMT 27/02/2022

Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Tải về
287/QĐ-TTG 27/02/2022

Quyết định phê duyệt quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn 2050

Tải về
219/QĐ-TTG 16/02/2022

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Tải về
02/2022/TT-BTP 07/02/2022

Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Tải về
01/VBHN-BTNMT 27/01/2022

Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
02/2022/TT-BTNMT 09/01/2022

Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Tải về
04/2022/NĐ-CP 05/01/2022

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

Tải về
135/2021/NĐ-CP 30/12/2021

Nghị định quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính

Tải về
125/2021/TT-BTC 29/12/2021

Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BTC về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại NĐ số 167/2017/NĐ-CP về quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Tải về
21/2021/TT-BTNMT 28/11/2021

Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Tải về
99/2021/NĐ-CP 10/11/2021

Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Tải về
18/2021/TT-BTNMT 28/10/2021

Thông tư quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
2028/QĐ-BTNMT 21/10/2021

Về việc đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tưquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Tải về
1989/QĐ-BTNMT 17/10/2021

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
1870/QĐ-BTNMT 29/09/2021

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021-2025

Tải về
16/2021/TT-BTNMT 26/09/2021

Thông tư quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường

Tải về
15/2021/TT-BTNMT 30/08/2021

Thông tư quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Tải về
1686/QĐ-BTNMT. 29/08/2021

công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
80/2021/NĐ-CP 25/08/2021

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tải về
12/2021/TT-BTNMT 19/08/2021

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS

Tải về
11/2021/TT-BTNMT 05/08/2021

Ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Tải về
11/2021/TT-BTNMT 05/08/2021

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Tải về
67/2021/NĐ-CP 14/07/2021

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Tải về
06/2021/TT-BTNMT 29/06/2021

Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Kon Tum để xem xét, ký ban hành

Tải về
07/2021/TT-BTNMT 29/06/2021

Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000

Tải về
09/2021/TT-BTNMT 29/06/2021

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Tải về
10/2021/TT-BTNMT 29/06/2021

Ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường

Tải về
60/2021/NĐ-CP 20/06/2021

Nghị định Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Tải về
04/2021/TT-BTNMT 28/05/2021

Ban hành Thông tư Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai

Tải về
03/2021/TT-BTNMT 11/05/2021

Thông tư hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần

Tải về
02/2021/TT-BTNMT 28/04/2021

Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng

Tải về
52/2021/NĐ-CP 18/04/2021

Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021

Tải về
01/2021/TT-BTNMT 11/04/2021

Thông tư quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Tải về
47/2021/NĐ-CP 31/03/2021

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

Tải về
32/2021/NĐ-CP 28/03/2021

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Tải về
33/2021/NĐ-CP 28/03/2021

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tải về
34/2021/NĐ-CP 28/03/2021

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thi thịvà một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Tải về
29/2021/NĐ-CP 25/03/2021

Nghị định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư

Tải về
28/2021/NĐ-CP 25/03/2021

Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Tải về
30/2021/NĐ-CP 25/03/2021

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Tải về
26/2021/NĐ-CP 24/03/2021

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

Tải về
21/2021/NĐ-CP 18/03/2021

Nghị định Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Tải về
22/2021/NĐ-CP 18/03/2021

Nghị định về Khu kinh tế - quốc phòng

Tải về
DỰ THẢO 17/03/2021

Dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung chi tiết phương án cổ phần hóa

Tải về
12/2021/NĐ-CP 23/02/2021

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Tải về
Số: /2021/TT-BTNMT 17/02/2021

(DỰ THẢO) Thông tư quy định chi tiết Luật Đất đai và Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Tải về
09/2021/NĐ-CP 08/02/2021

Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng

Tải về
10/2021/NĐ-CP 08/02/2021

Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tải về
17/2021/TT-BCA 04/02/2021

Thông tư quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Tải về
05/2021/NĐ-CP 24/01/2021

Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Tải về
06/NQ-CP 20/01/2021

Nghị quyết ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH TW Đảng khoá XI về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị

Tải về
157/2020/NĐ-CP 30/12/2020

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp

Tải về
111/2020/TT-BTC 28/12/2020

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Tải về
150/2020/NĐ-CP 24/12/2020

Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Tải về
148/2020/NĐ-CP 17/12/2020

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Tải về
Dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 29/11/2020

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Tải về
14/2020/TT-BTNMT 26/11/2020

Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hànhhệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Tải về
Dự thảo: TCVN Cơ sở dữ liệu quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai quốc gia/TCVN xxxxx:2020 19/11/2020

TCVN xxxxx:2020 do Tổng cục Quản lý đất đai biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tải về
140/2020/NĐ-CP 17/11/2020

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp NN và công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp NN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty CP, NĐ 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn NN vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, NĐ 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP

Tải về
132/2020/QH14 16/11/2020

Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng, trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế

Tải về
164/NQ-CP 04/11/2020

Nghị quyết Về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị

Tải về
130/2020/NĐ-CP 29/10/2020

Nghị định vể kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tải về
1660/QĐ-TTG 25/10/2020

Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Tải về
01/2020/TT-VPCP 20/10/2020

Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Tải về
125/2020/NĐ-CP 18/10/2020

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Tải về
2184/QĐ-BTNMT 04/10/2020

Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên vàMôi trường thực hiện Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12 tháng 3năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chínhphủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 củaBộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huycác nguồn lực của nền kinh tế

Tải về
142/NQ-CP 02/10/2020

Nghị quyết về việc trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tải về
12/2020/TT-BTNMT 29/09/2020

Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000

Tải về
09/2020/TT-BTNMT 16/09/2020

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

Tải về
128/NQ-CP 10/09/2020

Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm

Tải về
106/2020/NĐ-CP 09/09/2020

Nghị định Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Tải về
124/NQ-CP 02/09/2020

Nghị quyết ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tải về
102/2020/NĐ-CP 31/08/2020

Nghị định Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Tải về
06/2020/TT-BTNMT 30/08/2020

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

Tải về
95/2020/NĐ-CP 23/08/2020

Nghị định Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Tải về
1868/QĐ-BTNMT 23/08/2020

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
94/2020/NĐ-CP 20/08/2020

Nghị định Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Tải về
1813/QĐ-BTNMT 17/08/2020

Về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EV-FTA)

Tải về
1232/QĐ-TTg 12/08/2020

Quyết định Về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Tải về
22/2020/QĐ-TTG 09/08/2020

Quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ

Tải về
30/CT-TTG 26/07/2020

Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2011 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tải về
84/2020/NĐ-CP 16/07/2020

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Tải về
85/2020/NĐ-CP 16/07/2020

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

Tải về
83/2020/NĐ-CP 14/07/2020

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Tải về
1327/QĐ-BTNMT 16/06/2020

Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Tải về
1326/QĐ-BTNMT 16/06/2020

Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Thông tư hướng dẫn việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Tải về
1329/QĐ-BTNMT 16/06/2020

Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Tải về
827/QĐ-TTG 11/06/2020

Phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh tỉnh Nghệ An thanh trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của Bộ Chính trị

Tải về
66/2020/NĐ-CP 10/06/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Tải về
52/2020/TT-BTC 09/06/2020

Thông tư hướng dẫn một số biện pháp thực hiện Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu

Tải về
51/2020/TT-BTC 01/06/2020

Thông tư ban hành quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất, câp giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ

Tải về
03/2020/TT-BTNMT 28/05/2020

Thông tư Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia

Tải về
83/NQ-CP 26/05/2020

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tải về
1151/QĐ-BTNMT 20/05/2020

Ban hành Quy chế tổ chức họp trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
75/NQ-CP 20/05/2020

Nghị quyết Về việc xử lý vướng mắc đối với một số dự án đầu tư của các doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu

Tải về
75/NQ-CP 20/05/2020

Nghị quyết Về việc xử lý vướng mắc đối với một số dự án đầu tư của các doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu

Tải về
658/QĐ-TTG 18/05/2020

Phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội, đến năm 2030

Tải về
634/QĐ-TTG 12/05/2020

Phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án

Tải về
67/NQ-CP 11/05/2020

Nghị quyết phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tải về
01/2020/TT-BTNMT 28/04/2020

Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước

Tải về
02/2020/TT-BTNMT 28/04/2020

Ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông

Tải về
52/2020/NĐ-CP 26/04/2020

Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn

Tải về
58/NQ-CP 26/04/2020

Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030

Tải về
860/TCQLĐĐ-TCCB 21/04/2020

v/v tham gia giải báo chí đại đoàn kết

Tải về
51/2020/NĐ-CP 20/04/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

Tải về
30/2020/TT-BTC 16/04/2020

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP

Tải về
48/NQ-CP 15/04/2020

Nghị quyết về thông qua dự án Nghị quyết trình Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Tải về
18/CT-TTG 12/04/2020

Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Tải về
41/NQ-CP 08/04/2020

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020

Tải về
42/NQ-CP 08/04/2020

Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Tải về
41/2020/NĐ-CP 07/04/2020

Nghị định Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Tải về
45/2020/NĐ-CP 07/04/2020

Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Tải về
887/QĐ-BTNMT 06/04/2020

Về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên mônthuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
40/2020/NĐ-CP 05/04/2020

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Tải về
350/TCTK-PPCĐ 17/03/2020

Thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới

Tải về
30/NQ-CP 11/03/2020

Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Tải về
27/NQ-CP 08/03/2020

Nghị quyết về việc cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tải về
1 2 3 4 5 6  Trang sau