BÌNH CHỌN SÁNG KIẾN CỤC ĐĂNG KÝ VÀ DỮ LIỆU THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng bình chọn các sáng kiến về lĩnh vực quản lý đất đai, ngày 11 tháng 4 năm 2023, Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai ký Quyết định số 103/QĐ-CĐKDLTTĐĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Cục. Theo đó, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tiến hành việc đăng tải tham vấn, lấy ý kiến cộng đồng để đánh giá mức độ và sự quan tâm của cộng đồng đối với từng sáng kiến trước khi thực hiện các thủ tục công bố chính thức. Trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã dành sự quan tâm, tham gia bình chọn./.
DANH SÁCH 25 CÁ NHÂN CÓ SÁNG KIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN LÀ SÁNG KIẾN
 
TT Tên, chức vụ, đơn vị công tác Tên sáng kiến, đề tài Tóm tắt nội dung sáng kiến, đề tài
1


Lưu Văn Năng, Chánh Văn phòng

 
Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, Đề xuất bộ tiêu chí đảm bảo sinh kế bền vững khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp từ đó đổi mới các hình thức bồi thường, hỗ trợ cho người dân
Bộ tiêu chí gồm các nội dung sau:
1. Tiêu chí đảm bảo nguồn vốn con người
2. Tiêu chí đảm bảo nguồn vốn tài chính
3. Tiêu chí đảm bảo nguồn vốn tự nhiên
4. Tiêu chí đảm bảo nguồn vốn vật chất
5. Tiêu chí đảm bảo nguồn vốn xã hội
2

Lê Thị Hồng, Chuyên viên chính, Văn phòng
 
Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính  (Khoản 2 Điều 1. Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/12/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường)
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính.
2. Sửa đổi khoản 2, bổ sung điểm đ khoản 3 và sửa đổi khoản 4 Điều 5 như sau:
“Điều 5. Địa chính viên hạng III - Mã số: V.06.01.02
3

Trần Thị Hòa, Chuyên viên chính, Văn phòng

Đề xuất giải pháp về lộ trình triển khai thực hiện mô hình tổ chức cơ  quan quản lý đất đai ở địa phương đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0 và góp phần xây dựng Chính phủ điện tử

 
1. Mục tiêu chung
2. Mục tiêu cụ thể
a) Đến trước năm 2025
b) Đến năm 2030
3. Một số giải pháp hoàn thiện bộ máy, tổ chức quản lý đất đai nói chung, địa phương nói riêng
4
Nguyễn Khắc Thế, Phó Trưởng phòng điều hành, phòng Công nghệ và Dữ liệu thông tin đất đai

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai:  
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 15/5/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai:
7. Sửa đổi khoản 6bổ sung khoản 7 và khoản 8 Điều 60 như sau:
“6. Thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử
a) Căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều này có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ.
b) Đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trên môi trường điện tử thực hiện …
7. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều này chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai và các giấy tờ trong hồ sơ đã nộp”.
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai chịu trách nhiệm thực hiện đúng thẩm quyền và thời gian theo quy định của pháp luật, không chịu trách nhiệm về những nội dung trong các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.
8. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa các cơ quan để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán nghĩa vụ tài chính của người yêu cầu thực hiện thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.”
5Phạm Thị Thịnh, Trưởng Phòng Đăng ký đất đaiĐề xuất nội dung chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận.
1. Tổ chức thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo đúng quy định của pháp luật, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành, cho từng cơ quan, tổ chức thực hiện.
2. Chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo phân rõ người, rõ trách nhiệm, rõ việc, rõ thời gian giải quyết.
3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp cần thiết thì luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra. …
6


Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Đăng ký đất đaiĐề xuất sửa đổi, bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất bảo đảm phù hợp với thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quy định tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành.
Tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành đã sửa đổi, bổ sung Điều 37 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đã quy định việc cấp Giấy chứng nhận trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai do: (i) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; (ii) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Do đó, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung quy định khoản 3 Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT cho phù hợp.
7Trần Văn Tiến, Phó Trưởng Phòng Đăng ký đất đaiĐề xuất nội dung liên quan đến việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ.
(khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 32 của của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP)

 
Khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 32 của của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP):
“4. Bổ sung khoản 5 Điều 32 như sau:
Đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 126, khoản 1 Điều 128 của Luật Đất đai. Chủ sở hữu công trình xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản.
Việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng quy định tại khoản này được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. Việc thể hiện thông tin về thửa đất trên Giấy chứng nhận phải đúng mục đích và thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật.”
8
Nguyễn Thị Minh Tâm, CVC Phòng Đăng ký đất đai
Đề xuất nội dung liên quan đến số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với cơ quan cấp Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT ngày 15/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT): Xác định số thứ tự vào sổ cấp Giấy chứng nhận đối với Giấy chứng nhận do Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
9

Nguyễn Thanh Thà, CV Phòng Đăng ký đất đai
Để xuất nội dung thể hiện phần ký Giấy chứng nhận đối với trường hợp cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện Phân định nội dung thể hiện phần ký Giấy chứng nhận của cơ quan cấp  Giấy chứng nhận là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện được phân định theo chế độ làm việc (chế độ tập thể hoặc chế độ thủ trưởng); phân định rõ chức danh thực hiện việc ký Giấy chứng nhận
10
Phùng Ngọc Phương,  CVC Phòng Đăng ký đất đai
Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP liên quan đến việc nộp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy theo quy định của Luật Cư trú được ban hành tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình... Theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 38 của Luật Cư trú thì kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định nộp bản sao hoặc bản chính Sổ hộ khẩu khi thực hiện một số thủ tục. Trước mắt, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm e khoản 2 Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
11Bùi Thu Thủy, CV Phòng Đăng ký đất đai


Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho đối tương là hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất
Trên cơ sở quy định tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai,
Để đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP  và thống nhất việc thực hiện trên phạm vi cả nước, đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 9a của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT theo hướng khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích đất tăng thêm mà thửa đất gốc và diện tích đất tăng thêm đã có Giấy chứng nhận thì cơ quan quy định tại Điều 37 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP) là cơ quan ký cấp Giấy chứng nhận.
12

Trần Quang Hòa, Chuyên viên Phòng Đo đạc và Thống kê đất đai
Đề xuất nội dung hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác chỉnh lý bản đồ địa chính đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp lại để thành lập đơn vị hành chính mới theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hướng dẫn cụ thể Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện công tác chỉnh lý số thứ tự thửa đất, số thứ tự mảnh bản đồ địa chính đối với các trường hợp nhập xã, trường hợp tách xã thành các xã riêng biệt, trường hợp tách một phần xã để hợp nhất với xã khác và trường hợp giải thể các xã chỉ còn cấp huyện (đơn vị hành chính cấp huyện không có xã) sau khi thực hiện sắp xếp lại để thành lập đơn vị hành chính mới theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
13

Trần Thị Thu Hằng, Chuyên viên Phòng Đo đạc và Thống kê đất đai.

Đề xuất bộ số liệu diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Bộ số liệu diện tích tự nhiên cấp xã, cấp huyện được tổng hợp trên cơ sở báo cáo Kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 của 63 tỉnh, thành phố để làm căn cứ cho Bộ Nội vụ lập, thẩm định hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và làm căn cứ để các địa phương sử dụng thực hiện nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (diện tích tự nhiên của các xã, các huyện).
14

Nguyễn Thị Kiều Nhung, Phụ trách kế toán, Văn phòng Cục


Đề xuất xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; mục đích, nguyên tắc, căn cứ xây dựng quy chế; các quy định cụ thể về sử dụng vật tư văn phòng; chi thông tin tuyên truyền, liên lạc; chi hội nghị, hội thảo; công tác phí; điện nước; mua sắm sửa chữa thường xuyên, …
15 Lê Minh Hạnh, Chuyên viên chính, phòng Công nghệ và Dữ liệu thông tin đất đai Đề xuất Quy trình làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở tại TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06/CP.
 
Nội dung Quy trình làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở tại TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06/CP đã được thể hiện chi tiết 05 bước công việc tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Công văn số 1293/BTNMT-CĐS như sau:
Bước 1: Thu thập, chuẩn bị dữ liệu
Bước 2: Chuẩn hoá, chuyển đổi, liên kết dữ liệu phục vụ điều tra, xác minh, rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin
Bước 3: Thu thập, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở.
Bước 4: Kết nối, chia sẻ dữ liệu
Bước 5:  Duy trì, vận hành, cập nhật dữ liệu”.
16 Trần Phong Vũ, Chuyên viên, phòng Công nghệ và Dữ liệu thông tin đất đai Giải pháp, định hướng đẩy nhanh tiến độ xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương để đảm bảo đến năm 2025 “Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông”.  (1) Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng CSDL đất đai ở địa phương…
 (2) Tiếp tục rà soát, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đáp ứng yêu cầu thực chất, đơn giản, dễ tiếp cận, dễ sử dụng để tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ hành chính công cho người dân, doanh nghiệp..
(3) Khẩn trương triển khai kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu trong CSDL đất đai ở địa phương với các CSDL quốc gia..;
(4) Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương cho việc đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo...
17 Cao Thanh Tùng, Chuyên viên, phòng Công nghệ và Dữ liệu thông tin đất đai Đề xuất nội dung hướng dẫn về cơ sở dữ liệu đất đai trong hồ sơ  sau khi sắp xếp đơn vị hành chính  cấp huyện, cấp xã đối với lĩnh vực xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Mục 4. Về cơ sở dữ liệu đất đai:
Địa chỉ thửa đất, tài sản gắn liền với đất và địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có thay đổi sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được cập nhật, chỉnh lý vào cơ sở dữ liệu địa chính thông qua phần mềm ứng dụng khi giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. 
18 Lương Duy Hiếu, Chuyên viên, phòng Công nghệ và Dữ liệu thông tin đất đai Đề xuất giải pháp hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc tổ chức thực hiện lựa chọn phần mềm, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng CSDL đất đai tại địa phương. - Về thẩm quyền lựa chọn triển khai phần mềm, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương.
- Về nội dung đề nghị hướng dẫn trình tự thủ tục tổ chức thực hiện lựa
chọn phần mềm, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ quản lý, vận hành hệ thống thông tin đất đai của địa phương.
19 Lê Thị Khánh, Phó trưởng phòng Kiểm soát nghiệp vụ địa chính Đề xuất quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về tình hình vi phạm pháp luật đất đai của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai (1) Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Mục đích yêu cầu của việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật đất đai thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục;
(2) Các hình thức tiếp nhận thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật đất đai của tổ chức, cá nhân thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục;
(3) Nguyên tắc tiếp nhận thông tin phản ánh; Trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh vi phạm pháp luật đất đai của tổ chức, cá nhân thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục;
(3) Thẩm quyền ký văn bản xử lý thông tin vi phạm pháp luật đất đai của tổ chức, cá nhân thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục ….
20Đào Anh Tuấn - Chuyên viên chính Phòng Kiểm soát nghiệp vụ địa chính, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai
 


Đề xuất nội dung tại số thứ tự 18 (mã thủ tục hành chính: 2.000880) của Phụ lục 01 ban hành kèm theo  Quyết định số 1085/QĐ-TNMT ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai;
- Xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức;
- Thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất;
- Đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp”.
21
Đào Văn Quyền, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Kỹ thuật địa chính

Xây dựng Quy chế Quản lý và sử dụng trụ sở Khu liên cơ quan tại số 9, ngõ 78, đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Tp Hà Nội.
- Chương I. Quy định chung
- Chương II. Quy định về các hoạt động trong khu liên cơ quan
- Chương III. Chi phí hoạt động chung tại khu liên cơ quan
- Chương IV. Tổ chức thực hiện.
22 Nguyễn Văn Huynh,
Trưởng phòng Kỹ thuật địa chính, Trung tâm Kiểm định và Kỹ thuật địa chính
Ứng dụng phần mềm Vtools Survey kết hợp Google Map để xác định vị trí điểm địa chính cơ sở, điểm địa chính, rà soát loại đất, ranh giới thửa đất trên thực địa. Phục vụ công tác thi công đo đạc lập bản đồ địa chính hệ tọa độ VN2000. Chạy phần mềm Vtools Survey kết hợp Google Map để xác định vị trí điểm địa chính cơ sở, điểm địa chính, rà soát loại đất, ranh giới thửa đất trên thực địa.
23

Nguyễn Thanh Loan,
Viên chức phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Kiểm định và Kỹ thuật địa chính


Xây dựng Quy chế làm việc của Trung tâm Kiểm định và Kỹ thuật địa chính
- Quy định chung về đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc làm việc. 
- Quy định về việc xây dựng và thực hiện Chương trình công tác của Trung tâm.
- Quy định về trình tự, thủ tục, phân công trách nhiệm giải quyết các công việc thường xuyên; công tác theo dõi, kiểm tra, báo cáo… việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Kiểm định và Kỹ thuật địa chính.
24 Đỗ Thị Tuyết Nhung,
Viên chức phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Kiểm định và Kỹ thuật địa chính
Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Kiểm định và Kỹ thuật địa chính Điều kiện tạm ứng và thanh toán tại Khoản 9 Điều 9 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm:
a) Đối với người lao động trực tiếp thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn và các hợp đồng dịch vụ.
b) Đối với người lao động gián tiếp thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn và các hợp đồng dịch vụ.
c) Đối với hợp đồng ký kết là cá nhân bên ngoài:
d) Đối với hợp đồng ký kết là các tổ chức:
Chứng từ thanh toán là hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu thanh lý và hoá đơn tài chính theo quy định pháp luật hiện hành.
25
Nguyễn Hữu Đức, viên chức phòng Kỹ thuật địa chính, Trung tâm Kiểm định và Kỹ thuật địa chính

Ứng dụng phần mền SAS.Plannet và phần mềm Global Mapper 20 để download ảnh vệ tinh độ phân giải cao và chuyển về h
- Sử dụng ảnh vệ tinh có độ nét, có tính cập nhật và độ chính xác cao để phục vụ công tác khoanh vẽ trong việc cập nhật bản đồ Kiểm kê đất đai.
- Chuyển ảnh vệ tinh về đúng hệ tọa độ địa phương; lồng bản vẽ lên nền ảnh vệ tinh phục vụ công tác Kiểm tra đối soát ranh giới đất Lâm nghiệp, ranh giới thửa đất bản đồ địa chính.
- Thành lập tuyến ảnh phủ dọc theo tuyến đường cần khảo sát, khu vực cần khảo sát và không phụ thuộc vào từng ảnh về tinh theo khu vực.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây