Lịch công tác tuần thứ 27 (từ ngày 03/7 đến 09/7 năm 2023) cập nhật lần 08

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 27 (từ ngày 03/7 đến 09/7 năm 2023) cập nhật lần 08

Lịch công tác tuần thứ 27 (từ ngày 03/7 đến 09/7 năm 2023) cập nhật lần 07

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 27 (từ ngày 03/7 đến 09/7 năm 2023) cập nhật lần 07

Lịch công tác tuần thứ 27 (từ ngày 03/7 đến 09/7 năm 2023) cập nhật lần 06

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 27 (từ ngày 03/7 đến 09/7 năm 2023) cập nhật lần 06

Lịch công tác tuần thứ 27 (từ ngày 03/7 đến 09/7 năm 2023) cập nhật lần 05

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 27 (từ ngày 03/7 đến 09/7 năm 2023) cập nhật lần 05

Lịch công tác tuần thứ 27 (từ ngày 03/7 đến 09/7 năm 2023) cập nhật lần 04

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 27 (từ ngày 03/7 đến 09/7 năm 2023) cập nhật lần 04

Lịch công tác tuần thứ 27 (từ ngày 03/7 đến 09/7 năm 2023) cập nhật lần 03

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 27 (từ ngày 03/7 đến 09/7 năm 2023) cập nhật lần 03

Lịch công tác tuần thứ 27 (từ ngày 03/7 đến 09/7 năm 2023) cập nhật lần 02

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 27 (từ ngày 03/7 đến 09/7 năm 2023) cập nhật lần 02

Lịch công tác tuần thứ 27 (từ ngày 03/7 đến 09/7 năm 2023) cập nhật lần 01

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 27 (từ ngày 03/7 đến 09/7 năm 2023) cập nhật lần 01

Lịch công tác tuần thứ 27 (từ ngày 03/7 đến 09/7 năm 2023)

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 27 (từ ngày 03/7 đến 09/7 năm 2023)

Lịch công tác tuần thứ 26 (từ ngày 26/6 đến 02/7 năm 2023) cập nhật lần 10

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 26 (từ ngày 26/6 đến 02/7 năm 2023) cập nhật lần 10

Lịch công tác tuần thứ 26 (từ ngày 26/6 đến 02/7 năm 2023) cập nhật lần 09

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 26 (từ ngày 26/6 đến 02/7 năm 2023) cập nhật lần 09

Lịch công tác tuần thứ 26 (từ ngày 26/6 đến 02/7 năm 2023) cập nhật lần 08

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 26 (từ ngày 26/6 đến 02/7 năm 2023) cập nhật lần 08

Lịch công tác tuần thứ 26 (từ ngày 26/6 đến 02/7 năm 2023) cập nhật lần 07

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 26 (từ ngày 26/6 đến 02/7 năm 2023) cập nhật lần 07

Lịch công tác tuần thứ 26 (từ ngày 26/6 đến 02/7 năm 2023) cập nhật lần 06

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 26 (từ ngày 26/6 đến 02/7 năm 2023) cập nhật lần 06

Lịch công tác tuần thứ 26 (từ ngày 26/6 đến 02/7 năm 2023) cập nhật lần 05

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 26 (từ ngày 26/6 đến 02/7 năm 2023) cập nhật lần 05

Lịch công tác tuần thứ 26 (từ ngày 26/6 đến 02/7 năm 2023) cập nhật lần 04

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 26 (từ ngày 26/6 đến 02/7 năm 2023) cập nhật lần 04

Lịch công tác tuần thứ 26 (từ ngày 26/6 đến 02/7 năm 2023) cập nhật lần 03

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 26 (từ ngày 26/6 đến 02/7 năm 2023) cập nhật lần 03

Lịch công tác tuần thứ 26 (từ ngày 26/6 đến 02/7 năm 2023) cập nhật lần 02

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 26 (từ ngày 26/6 đến 02/7 năm 2023) cập nhật lần 02

Lịch công tác tuần thứ 26 (từ ngày 26/6 đến 02/7 năm 2023) cập nhật lần 01

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 26 (từ ngày 26/6 đến 02/7 năm 2023) cập nhật lần 01

Lịch công tác tuần thứ 26 (từ ngày 26/6 đến 02/7 năm 2023)

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 26 (từ ngày 26/6 đến 02/7 năm 2023)

Lịch công tác tuần thứ 25 (từ ngày 19/6 đến 25/6 năm 2023) cập nhật lần 07

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 25 (từ ngày 19/6 đến 25/6 năm 2023) cập nhật lần 07

Lịch công tác tuần thứ 25 (từ ngày 19/6 đến 25/6 năm 2023) cập nhật lần 06

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 25 (từ ngày 19/6 đến 25/6 năm 2023) cập nhật lần 06

Lịch công tác tuần thứ 25 (từ ngày 19/6 đến 25/6 năm 2023) cập nhật lần 05

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 25 (từ ngày 19/6 đến 25/6 năm 2023) cập nhật lần 05

Lịch công tác tuần thứ 25 (từ ngày 19/6 đến 25/6 năm 2023) cập nhật lần 04

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 25 (từ ngày 19/6 đến 25/6 năm 2023) cập nhật lần 04

Lịch công tác tuần thứ 25 (từ ngày 19/6 đến 25/6 năm 2023) cập nhật lần 03

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 25 (từ ngày 19/6 đến 25/6 năm 2023) cập nhật lần 03

Lịch công tác tuần thứ 25 (từ ngày 19/6 đến 25/6 năm 2023) cập nhật lần 02

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 25 (từ ngày 19/6 đến 25/6 năm 2023) cập nhật lần 02

Lịch công tác tuần thứ 25 (từ ngày 19/6 đến 25/6 năm 2023) cập nhật lần 01

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 25 (từ ngày 19/6 đến 25/6 năm 2023) cập nhật lần 01

Lịch công tác tuần thứ 25 (từ ngày 19/6 đến 25/6 năm 2023)

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 25 (từ ngày 19/6 đến 25/6 năm 2023)

Lịch công tác tuần thứ 24 (từ ngày 12/6 đến 18/6 năm 2023) cập nhật lần 05

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 24 (từ ngày 12/6 đến 18/6 năm 2023) cập nhật lần 05

Lịch công tác tuần thứ 24 (từ ngày 12/6 đến 18/6 năm 2023) cập nhật lần 04

Lịch công tác của lãnh đạo Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai tuần thứ 24 (từ ngày 12/6 đến 18/6 năm 2023) cập nhật lần 04

Dự thảo văn bản lấy ý kiến
Thông tin dữ liệu đất đai
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Hồ sơ công việc
Hoạt động chỉ đạo điều hành
Thư viện điện tử
Đường dây nóng
Hòm thư, góp ý
Lịch tuần công tác

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

CSDL Quốc gia về đất đai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây