TÌM KIẾM VĂN BẢN:   Tìm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
47/2022/TT-BTC 29/07/2022

Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025

Tải về
1686/QĐ-BTNMT. 30/08/2021

công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
95/2020/NĐ-CP 24/08/2020

Nghị định Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Tải về
1868/QĐ-BTNMT 24/08/2020

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020

Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Tải về
THÔNG TƯ 11/2019/TT-BCT 30/07/2019

Hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp Quốc gia về XTTM

Tải về
Thông tư 08/2018/TT-BTP 18/07/2018

THÔNG TƯ 08/2018/TT-BTP HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TẠI TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, TÀI SẢN CỦA CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC BỘ TƯ PHÁP

Tải về
Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT 25/06/2018

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về
Dự thảo sửa đổi Nghị định số 102/2014/NĐ-CP 05/04/2018

NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Tải về
NỘI DUNG SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2014/NĐ-CP 05/04/2018

NỘI DUNG SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2014/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Tải về
3082/QĐ-BTNMT 04/12/2017

Ban hành Quy chế công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
24/CT-TTg 01/09/2015

Chỉ thị Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên Môi trường

Tải về
Số: 283/BTNMT-TCQLĐĐ 29/01/2015

Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việcbáo cáo tình hình thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Tải về
Số: 1839/QĐ-BTNMT 27/08/2014

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tải về
48/2012/TT-BTC 27/08/2012

Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Tải về
Số 915/TCQLĐĐ-CĐKTK 31/07/2012

Công văn Tổng cục Quản lý đất đai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình về việc hướng dẫn các thủ tục trong Quản lý đất đai

Tải về
Số 909/TCQLĐĐ-CĐKTK 04/08/2011

Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình về việc phương thức sử dụng đất DA xây dựng khách sạn dầu khí Thái Bình

Tải về
Số 25/2011/TT- BTNMT 07/07/2011

Thông tư 25/2011/TT- BTNMT ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
Số 16/2011/TT-BTNMT 05/07/2011

Thông tư quy định, sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Tải về
Số: 122/CĐKTK- ĐĐBĐĐC 10/05/2010

Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre về việc xử lý tồn tại, vướng mắc về địa giới hành chính trong công tác đo đạc lập bản đồ địa chính

Tải về
Số 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT 01/03/2010

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
Số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC 08/01/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về
SỐ 182/2004/NĐ CP 01/10/2009

Nghị định của Chính Phủ SỐ 182/2004/NĐ CP ngày 1/10/2009 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tải về
Số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN 21/05/2007

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đăng kí thế chấp nhà ở

Tải về
SỐ 04/2007/TTLT BTNMT-BTC 27/02/2007

Thông tư Liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quẩn lý đất đai

Tải về
Số 79/2007/NĐ CP 18/02/2007

Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Tải về
Số 83/2006/NĐ CP 17/08/2006

Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp Nhà nước

Tải về
Số 03/2003/TTLT/BTP- BTNMT 04/07/2006

Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về
Số 03/2006/TTLT-BTNMT 13/06/2006

Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên Môi Trường về việc sửa đổi, bổ xung một số quy định của Thông tư Liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư Pháp và Bộ Tài nguyên Môi Trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về
SỐ 61/2005/QH11 29/11/2005

Luật đấu thầu

Tải về
Số 05/2005/TTLT-BTNMT-BTP 16/06/2005

Thông tư liên Bộ tư pháp - Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp và bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về
Số 53/2005/NĐ CP 19/04/2005

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khiếu nại tố cáo và luật sửa đổi, bổ xung một số điều của luật khiếu nại tố cáo

Tải về
SỐ 41/2005/NĐ CP 25/03/2005

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra

Tải về
SỐ 05/2005/NĐ CP 18/01/2005

Về bán đấu giá tài sản

Tải về
SỐ 15/2003/NĐ-CP 19/02/2003

Quy định sử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

Tải về